Rapport

Active Biotech Delårsrapport Q3 2023

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3 Samarbetsavtal signerat för klinisk studie med tasquinimod i myelofibros (31 juli) Tasquinimod slutförde framgångsrikt dosoptimering i patienter med multipelt myelom och avancerar till den förplanerade expansionskohorten (11 september) Klinisk säkerhet och preklinisk biodistributionsdata i ögat för laquinimod ögondroppar som presenterades vid IOIS-mötet finns tillgängliga på Active…

Active Biotech Delårsrapport Q2 2023

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Säkerhet och preliminär effekt av naptumomab i kombination med durvalumab presenterades på AACR 2023 (19 april) Positiva interim data från den pågående studien med tasquinimod i kraftigt förbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom presenterades på ASCO 2023 (26 maj) Positiv säkerhet och tolerabilitet i…

Active Biotech Delårsrapport Q1 2023

 HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1 Active Biotech bekräftade positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar (30 januari) Active Biotech publicerade nya prekliniska data som lyfter fram mekanismerna bakom tasquinimods antitumöraktivitet vid hematologiska maligniteter Nya prekliniska data om naptumomab publicerade   HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Säkerhet och preliminär aktivitet av naptumomab i kombination med…

Årsredovisning 2022 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig i pdf-format och i ESEF-format (European Single Electronic Format) på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.comHans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com Om Active Biotech Active Biotech AB (publ)…

Active Biotech Bokslutsrapport 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4 Active Biotech stärkte ytterligare patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar med ett beviljat patent i USA (24 oktober) Prekliniska data med tasquinimod i MDS presenterade vid ASH 2022 (13 december) Fas I-studien med laquinimod färdigrekryterad ANDRA VIKTIGA HÄNDELSER JAN – DEC 2022 Active Biotech utsåg Erik Vahtola…

Active Biotech Delårsrapport Q3 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3 Styrelsen beslutade med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en företrädesemission om cirka 55 SEK för att säkra finansieringen av de pågående och planerade utvecklingsprogrammen (4 aug) Den första delen av fas I-studien med upprepad dosering av laquinimod ögondroppar är avslutad utan några allvarliga biverkningar som…

Active Biotech Delårsrapport Q2 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Första delen av fas I-studien med laquinimod ögondroppar i en stigande engångsdos i friska försökspersoner avslutades utan rapporterade säkerhetsproblem, del 2 med upprepad dosering har påbörjats Active Biotech stärkte patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar (26 april) FDA beviljade särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros (18…

Årsredovisning 2021 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig i pdf-format och i ESEF-format (European Single Electronic Format) på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Ladda ner som PDF Lund den 28 april 2022 Active Biotech AB (publ) Helén Tuvesson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046…

Active Biotech Delårsrapport Q1 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1 Dr. Erik Vahtola utsedd till medicinsk chef (CMO) (1 jan) Första patienten doserad i kombinationsdelen av fas Ib/IIa-studien av tasquinimod i multipelt myelom (7 feb) Active Biotech ingår globalt patenlicensavtal med Oncode Institute för tasquinimod i myelofibros (9 feb) HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Fas I-studie av…

Rättelse: Active Biotech Bokslutsrapport 2021

Rättelsen avser att administrationskostnaderna för perioden januari – december 2021 av förbiseende kommit att anges till ett för lågt belopp. Det felaktiga beloppet var 14,0 MSEK, rätt belopp är 15,2 MSEK. Felaktigheten har upptäckts i samband med arbetet med årsredovisningen för 2021, korrekta siffror kommer naturligtvis att anges även i…

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2021  

        ”Vi har fått de första uppmuntrande resultaten från den pågående tasquinimod-studien i multipelt myelom och startat en ny kombinationsstudie med naptumomab och docetaxel i lungcancer” TREDJE KVARTALET I KORTHET • Active Biotech tillhandahöll statusuppdatering av sitt kliniska naptumomabprojekt den 5 juli • Active Biotechs partner NeoTX…

Active Biotech Delårsrapport januari-juni 2021

Goda framsteg i projekten mot viktiga kliniska händelser HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Active Biotech och NeoTX tillkännager IND-godkännande från FDA för klinisk fas II-studie med  naptumomab HÄNDELSER EFTER KVARTAL 2 Active Biotech gav statusuppdatering om utvecklingen i sitt kliniska naptumomab-projekt Active Biotechs partner NeoTX var värd för ett KOL-webbseminarium med…

Årsredovisning 2020 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Ladda ner som PDF Lund den 22 april 2021 Active Biotech AB (publ) Helén Tuvesson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, tel. 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com Hans Kolam, CFO, tel. 046…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2021

        Finansiering slutförd och goda framsteg i projekten Händelser under kvartal 1 Avtal tecknat för tillverkning av kliniskt studiematerial av ögondroppsformulering och kapslar av laquinimod Aktiviteter pågår enligt plan för projekten naptumomab och tasquinimod Företaget Prospekt för nyemission offentliggjordes den 5 januari Företrädesemission övertecknad med 175 % och…

Active Biotech Bokslutsrapport 2020

Ny strategisk FoU-plan genomförd och finansierad HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4Tasquinimod Den kliniska studien i multipelt myelom presenterades muntligt på mötet American Society of Hematology (ASH) 2020 i december Patentansökan avseende användning i multipelt myelom godkänd i Kina i oktober Patent beviljat i Europa i november avseende användning av tasquinimod i…

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2020

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3Tasquinimod Första patienten har doserats i monoterapidelen av fas 1b/2a-studien i multipelt myelom Den kliniska studiedesignen i multipelt myelom presenteras på American Society of Hematology (ASH) virtuella årsmöte 2020 i december Patent avseende behandling av akut leukemi beviljade i Japan och Kina Laquinimod Ny oftalmisk formulering…

Active Biotech Delårsrapport januari – juni 2020

                                                                                                                                                   Kvartal 2 i korthet Dr Elaine Sullivan, Dr Aleksandar Danilovski och Dr Axel Glasmacher, utsågs till nya styrelseledamöter vid årsstämman den 19 maj Active Biotech tillhandahöll statusuppdatering i portföljprojekten Nya prekliniska data med tasquinimod i experimentella modeller för multipel…

Årsredovisning 2019 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Ladda ner som PDF Lund den 23 april, 2020 Active Biotech AB (publ) Helén Tuvesson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Kolam, CFO Tfn 046 192044 Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm:…

Active Biotech Delårsrapport januari – mars 2020

Kvartal 1 i korthet Active Biotech offentliggör ny inriktning Patent beviljat i Japan för användning av tasquinimod i multipelt myelom Händelser efter periodens utgång Med anledning av COVID-19-pandemin kommer det i samband med Årsstämman planerade investerarmötet att skjutas upp till en senare tidpunkt Ekonomisk översikt MSEK Q1 Helår   2020…

Active Biotech AB – Bokslutsrapport januari – december 2019

                                   Kvartal 4 i korthet Första patienten i fas 1b/2-studien av naptumomab estafenatox i kombination med en checkpoint-hämmare i solida tumörer doserades Preklinisk data avseende naptumomab estafenatox presenterades vid Society for Immunotherapy of Cancers…

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2019

    Väsentliga händelser under kvartal 3 Framtagande av en ny affärsplan för laquinimod och tasquinimod, baserad på de omfattande tidigare framtagna prekliniska och kliniska data, pågår Data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenterades på den internationella kongressen Parkinson’s disease and movement disorders Händelser efter periodens utgång…

Active Biotech AB: Delårsrapport januari – juni 2019

   Väsentliga händelser under kvartal 2 Extra bolagsstämma den 4 april 2019, beslöt i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av överlåtelse av bolagets fastighet, till Estea AB Active Biotech slutförde överlåtelsen av fastigheten, Forskaren 1, till Estea AB den 5 april 2019. Köpeskillingen uppgick till 275 MSEK och motsvarar…

Årsredovisning 2018 Active Biotech AB (publ)

PRESSMEDDELANDE Active Biotechs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Ladda ner som PDF Lund den 26 april, 2019 Active Biotech AB (publ) Helén Tuvesson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Kolam, CFO Tfn 046 192044 Active Biotech AB (publ) (NASDAQ…

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – mars 2019

Kvartal 1 i korthet Active Biotechs partner NeoTX inleder ett kliniskt samarbete med AstraZeneca för utvärdering av ANYARA (”naptumumab”) i kombination med IMFINZI® (durvalumab) i den planerade fas 1b/2 studien Active Biotech erhöll den 1 februari, 2019 ett indikativt, icke-bindande bud om 275 MSEK för bolagets fastighet från fastighetsbolaget Estea…

Active Biotech Bokslutsrapport januari – december 2018

Kvartal 4 i korthet Active Biotech lämnade uppdaterad information om bolagets finansiella ställning Nya data från LEGATO-HD studien presenteras på HSG 2018 Viktiga händelser i övrigt under perioden januari – december Patent avseende tasquinimod för behandling av multipelt myelom beviljat i USA Den under april genomförda nyemissionen tillförde bolaget 47,1…

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – september 2018

                                   Kvartal 3 i korthet Active Biotech tillhandahåller uppdatering om laquinimod i Huntingtons sjukdom Active Biotech återtar globala rättigheter till utveckling och kommersialisering av laquinimod Data från LEGATO-HD studien med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på EHDN Händelser efter periodens utgång Utökade data från LEGATO-HD presenteras på HSG Active Biotech…

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – juni 2018

Kvartal 2 i korthet Bolagets samarbetspartner NeoTX presenterade nya prekliniska data för ANYARA på den vetenskapliga konferensen AACR i Chicago Den under april genomförda nyemissionen tillförde bolaget 47,1 miljoner kronor Händelser efter periodens utgång Bolaget meddelar att fas 2-studien LEGATO-HD, som utvärderar effekt och säkerhet hos laquinimod i Huntingtons sjukdom…

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – mars 2018

Kvartal 1 i korthet Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna fattat vid extra bolagsstämma den 19 mars 2018 Patentansökan avseende tasquinimod för behandling av multipelt myelom godkänd i USA Produktpatentet från den andra patentfamiljen inom SILC-projektet beviljat i USA Händelser efter periodens utgång Den under april genomförda företrädesemissionen övertecknades…

Årsredovisning 2017 Active Biotech AB (publ)

PRESS RELEASE Active Biotechs årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Lund den 23 april, 2018 Active Biotech AB (publ) Helén Tuvesson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Kolam, CFO Tfn 046 192044 Om Active Biotech Active Biotech AB (publ) (NASDAQ…

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2017

Kvartal 4 i korthet Det primära kliniska studiemålet uppnåddes inte i fas II studien (ARPEGGIO) med laquinimod i PPMS Patent avseende tasquinimod för behandling av akut leukemi beviljades i Europa Process för att avyttra bolagets fastighet i Lund fortgår Bolaget meddelade den 7 december att finansiering för den kommande tolvmånadersperioden…

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – september 2017

Kvartal 3 i korthet Bolagets ansökan avseende en av patentfamiljerna inom SILC-projektet har beviljats patent i USA Prekliniska data för en SILC-substans publicerades i den vetenskapliga tidskriften Cancer Immunology Research Process för att avyttra bolagets fastighet i Lund har initierats, för vidare kommentarer kring bolagets likviditetssituation hänvisas till avsnittet ”Framtidsutsikter,…

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – juni 2017

Kvartal 2 i korthet I april beviljade FDA särläkemedelsstatus (”Orphan Drug Designation”) för tasquinimod för behandling av multipelt myelom Det primära kliniska målet i fas 3-studien med laquinimod i RRMS (CONCERTO-studien) uppnåddes ej. De sekundära studiemålen (hjärnatrofi, skovfrekvens och MRI-data) uppnåddes i likhet med tidigare studier. Utlicensieringsaktiviteter pågår för tasquinimod,…

Årsredovisning 2016 Active Biotech AB (publ)

Årsredovisning 2016 Active Biotech AB (publ) Active Biotechs årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Lund den 18 maj 2017 Active Biotech AB (publ) Tomas Leanderson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Kolam, CFO Tfn 046 192044 Om Active Biotech Active…

Active Biotech: Delårsrapport januari – mars 2017

Laquinimod De kliniska studierna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD fortgår enligt plan Studieresultat från den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) förväntas under H1 2017 Studieresultat från fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), förväntas under H2 2017 Särläkemedelsstatus (”Orphan Drug Designation”)…

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2016

Laquinimod De kliniska studierna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD fortgår enligt plan Studieresultat från den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) förväntas under H1 2017 Studieresultat från fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), förväntas under H2 2017 Särläkemedelsstatus (”Orphan Drug Designation”)…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2016

Laquinimod De kliniska studierna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD fortgår enligt plan Studieresultat från den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) förväntas under H1 2017 Studieresultat från fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), förväntas under H2 2017 Prekliniska resultat rörande laquinimod…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2016

Laquinimod De kliniska studierna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD fortgår enligt plan Studieresultat från såväl den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) som fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), förväntas under H1 2017 Positiva resultat rörande laquinimod presenterades på den vetenskapliga…

Årsredovisning 2015 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Lund den 29 april 2016Active Biotech AB (publ) Tomas LeandersonVerkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta:Hans Kolam, CFOTfn 046 19 20 44 Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2016

Laquinimod· Den kliniska fas 3-studien CONCERTO med 0,6 mg/dag för behandling av relapserande, remitterande multipel skleros (RRMS), med målet att uppnå marknadsgodkännande i USA och Europa, fortgår enligt plan. Resultat förväntas under första halvåret 2017· Den kliniska fas 2-prövningen ARPEGGIO för behandling av primär progressiv multipel skleros (PPMS) fortgår enligt plan· Den kliniska…

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2015

Laquinimod· I april meddelades att första patienten rekryterats till ARPEGGIO som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS)· I juni meddelades att verksamheten fokuseras på laquinimodprojekten och organisationen anpassas därefter· I juni meddelades att fas 3-studien CONCERTO med laquinimod var fullrekryterad · I oktober presenterade Teva data rörande laquinimod för behandling av multipel…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2015

Laquinimod Den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) fortskrider enligt plan och resultat förväntas 2017 Fas 2-studierna ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), och LEGATO-HD för behandling av Huntingtons sjukdom fortskrider enligt plan Tasquinimod       Finala resultat från Active Biotechs tasquinimod fas…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2015

· Verksamheten fokuseras på laquinimod-projekten och organisationen anpassas därefter Laquinimod· Den registreringsgrundande kliniska fas III-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) är fullrekryterad och resultat förväntas 2017· Första patienten är rekryterad till fas II-studien ARPEGGIO som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS) · Fas II-studien LEGATO-HD i Huntingtons sjukdom fortskrider enligt plan· Teva…

Årsredovisning 2014 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Lund den 30 april 2015Active Biotech AB (publ) Tomas LeandersonVerkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta:Hans KolamCFOTfn 046 19 20 44   Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2015

Laquinimod Den registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO pågår enligt plan och resultat förväntas 2016 Teva håller en rad presentationer av laquinimod på den vetenskapliga konferensen AAN den 18-25 april Tasquinimod       Resultat från fas III-studien 10TASQ10 visade att behandling med tasquinimod jämfört placebo minskade risken för radiologisk cancerprogression eller dödsfall (rPFS,…

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2014

Laquinimod· Den registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO pågår enligt plan och resultat förväntas 2016. · I maj 2014 meddelade EMA:s rådgivande utskott CHMP att de risker som observerats i djurstudier ej förhindrar en registrering för behandling av människa. CHMP vidhåller sin risk/nytta-bedömning från januari 2014, att i detta skede ej rekommendera ett godkännande…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2014

Laquinimod · Teva har presenterat nya kliniska säkerhetsdata från RRMS-patienter som behandlats med laquinimod under två år eller längre på konferensen ACTRIMS-ECTRIMS · Teva startar kliniska studier med laquinimod i primärprogressiv MS (PPMS) samt Huntingtons sjukdom· Den för USA registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO fortskrider enligt plan. Resultat förväntas H1 2016 Tasquinimod      · Fas III-studien…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2014

Laquinimod Laquinimod (Nerventra®) erhöll den 23 maj fortsatt avslag för registreringsansökan från den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté ”Committee for Medicinal Products for Human Use” (CHMP) CHMP bekräftade att de risker som observerats i djurstudier ej förhindrar en registrering för behandling av människa Den för USA registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2014

Laquinimod Laquinimod (Nerventra®) erhöll den 24:e januari en negativ rekommendation för registreringsansökan från den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté ”Committee for Medicinal Products for Human Use” (CHMP). Teva har begärt en förnyad prövning av CHMPs bedömning.  Teva beslutade i februari 2014 att inte gå vidare med randomisering till den planerade…

Årsredovisning 2013 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Lund den 7 april 2014Active Biotech AB (publ) Tomas LeandersonVerkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta:Hans KolamCFOTfn 046 19 20 44  Om Active BiotechActive Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på…

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2013

Laquinimod Teva fortsätter att med full kraft driva den kliniska utvecklingen av laquinimod (Nerventra®) för behandling av multipel skleros (MS). Laquinimod (Nerventra®) erhöll den 24:e januari en negativ rekommendation för registreringsansökan från den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté ”Committee for Medicinal Products for Human Use” (CHMP). CHMPs bedömning var att…