Active Biotech AB – Delårsrapport januari – juni 2017

Kvartal 2 i korthet

  • I april beviljade FDA särläkemedelsstatus (”Orphan Drug Designation”) för tasquinimod för behandling av multipelt myelom
  • Det primära kliniska målet i fas 3-studien med laquinimod i RRMS (CONCERTO-studien) uppnåddes ej. De sekundära studiemålen (hjärnatrofi, skovfrekvens och MRI-data) uppnåddes i likhet med tidigare studier.
  • Utlicensieringsaktiviteter pågår för tasquinimod, paquinimod och SILC

Händelser efter periodens utgång

  • Helén Tuvesson efterträder Tomas Leanderson som VD för bolaget den 1 juli 2017
  • I juli blev en patentansökan för användning av ANYARA i kombination med PD1-hämmare för behandling av cancer publik på WIPOs (World Intellectual Property Organization) hemsida www.wipo.int

Ekonomisk översikt

MSEK Q2 Q1-Q2 Helår
2017 2016 2017 2016 2016
Nettoomsättning 5,1 3,9 9,8 7,9 19,0
Rörelseresultat -23,1 -14,5 -37,7 -30,6 -55,1
Resultat efter skatt -24,4 -15,5 -40,2 -32,3 -59,6
Resultat per aktie (SEK) -0,25 -0,17 -0,42 -0,36 -0,65
Likvida medel (vid periodens slut) 47,7 57,4 77,7

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – juni 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire