Active Biotech AB: Delårsrapport januari – juni 2019

  

Väsentliga händelser under kvartal 2

  • Extra bolagsstämma den 4 april 2019, beslöt i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av överlåtelse av bolagets fastighet, till Estea AB
  • Active Biotech slutförde överlåtelsen av fastigheten, Forskaren 1, till Estea AB den 5 april 2019. Köpeskillingen uppgick till 275 MSEK och motsvarar fastighetens bokförda värde. Transaktionen medförde ett likviditetstillskott om cirka 70 MSEK
  • Fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenterades på den vetenskapliga konferensen ”American Academy of Neurology – AAN” i Philadelphia, den 6 maj, 2019
  • Michael Shalmi valdes till ny styrelseordförande och Uli Hacksell till ny styrelseledamot vid Årsstämman den 23 maj

Ekonomisk översikt  

MSEK Q2 Q1-Q2 Helår
  2019 2018 2019 2018 2018
           
Nettoomsättning 1,1 5,7 6,6 10,5 20,1
Rörelseresultat -5,4 -7,3 -11,8 -15,9 -29,8
Resultat efter skatt -5,5 -9,1 -13,6 -19,3 -36,9
Resultat per aktie (SEK) -0,04 -0,07 -0,09 -0,15 -0,27
Likvida medel (vid periodens slut)     77,2 45,6 25,6

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

 Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti, 2019, kl. 08.30. 

 

Bilaga