Tasquinimod

Tasquinimod är en oral immunomodulerande substans, avsedd för daglig dosering, som minskar tumörens förmåga att växa och spridas. Tasquinimod är under utveckling för behandling av multipelt myelom, en ovanlig form av blodcancer med ett stort medicinskt behov. Patent på viktiga marknader har beviljats, vilket ger skydd för användning av tasquinimod i maligna blodsjukdomar, särskilt akuta former av leukemi och multipelt myelom, till år 2035. Vidare har FDA beviljat särläkemedelsstatus för tasquinimod för behandling av multipelt myelom, vilket ger sju års marknadsexklusivitet i händelse av framtida registrering.

Tasquinimod uppvisar potent antitumör effekt, både som monoterapi och i kombination med immunmodulerande läkemedel och proteasom-hämmare, i experimentella modeller av multipelt myelom.

För närvarande pågår en fas Ib/IIa-studie för patienter med återkommande eller refraktärt multipelt myelom. Studien är en dosundersökande studie och kommer att rekrytera upp till 54 patienter. Studiens primära mål är att fastställa optimal dos och behandlingsschema för tasquinimod som monoterapi och i kombination med ixazomib, lenalidomid och dexametason (IRd), en oral standardbehandling mot multipelt myelom. Viktiga sekundära mål inkluderar preliminär anti-myelom aktivitet med tasquinimod som monoterapi och i kombination med IRd. Studien startade i juli 2020 och huvudprövare är Dr. Dan Vogl, Abramson Cancer Center, Philadelphia, University of Pennsylvania. Mer information om studien finns tillgänglig på clinicaltrials.gov (NCT04405167).

Tasquinimod påverkar tumörmikromiljön i multipelt myelom

Det nertryckta immunförsvaret i tumörmikromiljön är avgörande för utvecklingen av multipelt myelom i benmärgen. Tasquinimod utövar verkan på speciella immunceller i tumörmikromiljön, så kallade myeloida celler. Genom att oskadliggöra denna immunhämmande cellpopulation så underlättar tasquinimod för kroppens eget immunsystem att attackera cancercellerna. Med denna unika verkningsmekanism har tasquinimod potential, som singelterapi och i kombination med andra läkemedel, att överkomma resistens och ge ökad överlevnad för patienter som gått i progress på befintlig behandling.

Tasquinimod verkar på de immunhämmande myeloida cellerna i tumörmikromiljön

Kliniska prövningar

Tasquinimod har tidigare utvecklats för behandling av prostatacancer med avslutade fas I – III kliniska prövningar. Resultaten från fas III-studien i prostatacancer visade att tasquinimod förlängde den progressionsfria överlevnaden jämfört med placebo. Denna fördel övergick dock inte i en förbättrad total överlevnad hos denna patientpopulation och utvecklingen för prostatacancer avbröts. Den kliniska utvecklingen av tasquinimod är idag fokuserad på blodcancern multipelt myelom.

Tasquinimod har studerats i både friska frivilliga och cancerpatienter. Kliniska effekter och god säkerhet har visats genom mer än 650 patient-år av exponering för tasquinimod.

Påverkar tumörmikromiljön

Fas Ib/IIa studie i multipelt myelom

Pågår

För närvarande pågår en fas Ib/IIa-studie i patienter med multipelt myelom. Studien kommer att rekrytera patienter med relapserad refraktär multipelt myelom som genomgått minst en tidigare behandling. Studiens primära mål är att fastställa optimal dos för tasquinimod som monoterapi, och därefter i en oral kombination med ixazomib, lenalidomid och dexametason. Explorativa utvidgade kohort-studier kommer därutöver att rekryteras för att preliminärt karaktärisera anti-myelom aktiviteten hos respektive behandling. Studien startade i juli 2020 vid Abramson Cancer Center, Philadelphia, University of Pennsylvania.

Mer information om studien finns tillgänglig på clinicaltrials.gov (NCT04405167).

Fas I och II studier i solida tumörer

Avslutade

Säkerhet och kliniska effekter hos tasquinimod har studerats i fas I och II-studier i friska frivilliga och patienter med olika former av solida tumörer, inkluderande prostate cancer (Bjork et al, 2009; Pili et al, 2011; Armstrong et al, 2016; Fizazi et al, 2017), lever-, äggstocks-, njur- och magsäcks-cancer (Escudier et al, 2017).

Så kallat proof-of-concept har vistats både i kemoterapi-naiva patienter med metastaserad kastrat-resistent prostata cancer (mCRPC) med små eller inga symptom och i patienter med prostatacancer som tidigare fått kemoterapi behandling. I fas II-studien i patienter som inte tidigare fått kemoterapi gav behandling med tasquinimod en signifikant ökning av median tiden till tumörprogression med 4,3 månader jämfört med placebo och uppvisade en acceptabel säkerhets profil (Pili et al, 2011). I fas II-studien i mCRPC patienter med stabil sjukdom efter behandling med docetaxel gav underhållsbehandling tasquinimod en signifikant minskad risk för radiologisk progression eller död med 40% (Fizazi et al, 2017).

Publikationer

Inhibition of S100A9 with tasquinimod demonstrates potent anti-tumor activity in pre-clinical models of multiple myeloma. Cindy Lin , Aubrey Leso , Matthew Rosenwasser , Marie Torngren , Helena Eriksson , Yulia Nefedova. Presenteras på den virtuella versionen av 25th European Hematology Association (EHA) Annual Congress Meeting 2020. Läs abstraktet här och hela postern här.

A randomized, double blind, placebo controlled phase 2 study of maintenance therapy with tasquinimod in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer responsive to or stabilized during first-line docetaxel chemotherapy. Fizazi K, Ulys A, Sengeløv L, Moe M, Ladoire S, Thiery-Vuillemin A, Flechon A, Guida A, Bellmunt J, Climent MA, Chowdhury S, Dumez H, Matouskova M, Penel N, Liutkauskiene S, Stachurski L, Sternberg CN, Baton F, Germann N, Daugaard G. Ann Oncol. 2017; 28: 2741-46

A Phase II Multicentre, Open-Label, Proof-of-Concept Study of Tasquinimod in Hepatocellular, Ovarian, Renal Cell, and Gastric Cancers. Escudier B, Faivre S, Van Cutsem E,  Germann N, Pouget J-C, Plummer R, Vergote I, Thistlethwaite F, Bjarnason GA, Jones R, Mackay H, Edeline J, Fartoux L, Hirte H, Oza A. Targ Oncol. 2017; 12: 655–61

Phase Ib Trial of Cabazitaxel and Tasquinimod in Men With Heavily Pretreated Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer (mCRPC): The CATCH Trial. Armstrong A, Humeniuk M, Healy P, Szmulewitz R, Winters C, Kephart J, Harrison M, Martinez E, Mundy K, Halabi S, George D. The Prostate. 2017; 77: 385-95

Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase III Study of Tasquinimod in Men With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. Sternberg C., Armstrong A., Pili R., Ng S., Huddart R., Agarwal N., Khvorostenko D., Lyulko O.,  Brize A., Vogelzang N., Delva R., Harza M, Thanos A, James N., Werbrouck P., Bögemann M., Hutson T, Milecki P., Chowdhury S., Gallardo E., Schwartsmann G., Pouget J-C., Baton F., Nederman T., Tuvesson H., Carducci M. J. Clin. Oncol. 2016; 34(22): 2636-43.

Tasquinimod modulates tumor-infiltrating myeloid cells and improves the antitumor immune response to PD-L1 blockade in bladder cancer. Nakhlé J., Pierron V., Bauchet A-L., Plas P., Thiongane A., Meyer-Losic F., Schmidlin F. Oncoimmunol 2016; 5:6, e1145333

Tasquinimod triggers an early change in the polarization of tumor associated macrophages in the tumor microenvironment. Olsson A., Nakhlé J., Sundstedt A., Plas P., Bauchet A-L., Pierron V., Bruetschy L., Deronic A., Törngren M., Liberg D., Schmidlin F., Leanderson T. J ImmunoTher Cancer. 2015; 3:53

A novel agent tasquinimod demonstrates a potent anti-tumor activity in pre-clinical models of multiple myeloma. Ramachandran I.R., Lin C., Chase T., Gabrilovich D., Nefedova Y. Blood 2014; 124: 5729.

Tasquinimod modulates suppressive myeloid cells and enhances cancer immunotherapies in murine models. Shen L, Sundstedt A, Ciesielski MJ, Miles KM, Celander M, Adelaiye R, Orillion A, Ciamporcero E, Ramakrishnan S, Ellis L, Fenstermaker RA, Abrams SI, Eriksson H, Leanderson T, Olsson A, Pili R. Cancer Immunol Res. 2014; 3(2): 1-13

Phase II Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Tasquinimod in Men With Minimally Symptomatic Metastatic Castrate-Resistant Prostate Cancer. Pili R, Häggman M, Stadler W.M, Gingrich J.R, Assikis V.J, Björk A, Nordle Ö, Forsberg G, Carducci M.A, Armstrong A.J. J. Clin. Oncol. 2011; 29(30): 4022-4028

Open-label, clinical phase I studies of tasquinimod in patients with castration-resistant prostate cancer. O Bratt, M Häggman, G Ahlgren, Ö Nordle, A Björk and J-E Damber. Br J Cancer. 2009; 101(8): 1233-40

Identification of ABR-215050 as lead second generation quinoline-3-carboxamide anti-angiogenic agent for the treatment of prostate cancer. Isaacs JT, Pili R, Qian DZ, Dalrymple SL, Garrison JB, Kyprianou N, Björk A, Olsson A, Leanderson T. Prostate. 2006; 66: 1768-78