Projektöversikt

Active Biotech utvecklar nya läkemedel inom sjukdomsområden som cancer och autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar där immunförsvaret har en avgörande roll. Vår projektportfölj innehåller både små oralt aktiva immunmodulerande molekyler och antikroppsbaserad immunterapi.

Terapiområden med stort medicinskt behov

Pipeline

Sjukdomsområde
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas II
Fas III
Partner
Cancer
Naptumomab Kombination med anti-PDL1 (durvalumab) i solida tumörer
Naptumomab Kombination med docetaxel i icke-småcellig lungcancer*
Tasquinimod Multipelt myelom**
Inflammation
Laquinimod Uveit
Studie pågår
Förberedelser för studiestart
* I ett akademiskt samarbete med Abramson Cancer Center, Philadelphia, University of Pennsylvania