Bolagsordning

Active Biotech AB (publ)
556223-9227

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Active Biotech AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, utföra koncernadministrativa tjänster samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 100.000.000 aktier och högst 400.000.000 aktier.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 3 – 9 ledamöter med högst 9 suppleanter.

Revisorer

Bolaget skall ha 1 – 2 revisorer med högst 2 suppleanter.

§ 7 Kallelse

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning för stämman;
 5. Val av en eller två justeringsmän;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall,
  koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 8. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall,
   koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Föranmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) på det sätt som anges ovan.

§ 12 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Lund eller Stockholm.

§ 13 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.


Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 24 maj 2023.