Bolagsstyrning

Årsstämman är Active Biotechs högsta beslutande organ. Vid årsstämman, som hålls högst sex månader efter årets slut, godkänns årsredovisningen för föregående år, styrelsen väljs, revisorer väljs vid behov och lagstadgade ärenden tas upp. Mellan bolagsstämma är styrelsen bolagets högsta beslutande organ.

I enlighet med Active Biotechs bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och som mest nio ledamöter.