Active Biotech Delårsrapport Q1 2023

 HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1

  • Active Biotech bekräftade positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar (30 januari)
  • Active Biotech publicerade nya prekliniska data som lyfter fram mekanismerna bakom tasquinimods antitumöraktivitet vid hematologiska maligniteter
  • Nya prekliniska data om naptumomab publicerade

 
 HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Säkerhet och preliminär aktivitet av naptumomab i kombination med durvalumab presenterad på AACR 2023 (19 april)
  • Nya kliniska data för tasquinimod i multipelt myelom kommer att presenteras vid ASCO 2023 (27 april)

EKONOMISK ÖVERSIKT

MSEK jan-mar Helår
  2023 2022 2022
Nettoomsättning
Rörelseresultat -11,8 -15,3 -57,9
Resultat efter skatt -11,5 -15,7 -58,4
Resultat per aktie (SEK) -0,04 -0,07 -0,25
Likvida medel (vid periodens slut) 30,2 37,8 41,8

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com