Active Biotech AB – Bokslutsrapport januari – december 2019

                                  

Kvartal 4 i korthet

  • Första patienten i fas 1b/2-studien av naptumomab estafenatox i kombination med en checkpoint-hämmare i solida tumörer doserades
  • Preklinisk data avseende naptumomab estafenatox presenterades vid Society for Immunotherapy of Cancers 34:e årliga möte

Viktiga händelser i övrigt under perioden januari – december

  • Active Biotechs partner NeoTX inledde ett kliniskt samarbete med AstraZeneca för utvärdering av naptumomab i kombination med IMFINZI® (durvalumab) i fas 1b/2 studien
  • Ett patent avseende behandling av akuta leukemier med tasquinimod beviljades i USA
  • Active Biotech slutförde försäljningen av fastigheten, Forskaren 1, till Estea AB den 5 april 2019. Köpeskillingen uppgick till 275 MSEK, motsvarande bokfört värde och genererade cirka 70 MSEK i likviditetstillskott
  • Michael Shalmi valdes till styrelseordförande och Uli Hacksell till styrelseledamot vid årsstämman den 23 maj 2019
  • En utvärdering av företagets kliniska och kommersiella tillgångar inleddes

Händelser efter periodens utgång
      ·En ny inriktning för Active Biotech godkändes av styrelsen (se separat pressmeddelande från den 5 februari, 2020)

Ekonomisk översikt

MSEK Q4 Q1-Q4
  2019   2018 2019 2018
         
Nettoomsättning 0,9 4,8 8,4 20,1
Rörelseresultat -11,2 -7,1 -32,3 -29,8
Resultat efter skatt -11,2 -8,9 -34,1 -36,9
Resultat per aktie (SEK) -0,08 -0,06 -0,24 -0,27
Likvida medel (vid periodens slut)     59,7 25,6

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

 Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna bokslutsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020, kl. 08.30 CET.