Active Biotech AB Delårsrapport januari – juni 2016

Laquinimod

  • De kliniska studierna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD fortgår enligt plan
  • Studieresultat från såväl den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) som fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), förväntas under H1 2017
  • Positiva resultat rörande laquinimod presenterades på den vetenskapliga konferensen 68th AAN Annual Meeting (American Academy of Neurology) som hölls i Vancouver, Canada, den 15-21 april 2016

Tasquinimod

  • Kompletta studieresultat från fas 3-studien 10TASQ10 har publicerats i Journal of Clinical Oncology
  • Utlicensieringsaktiviteter pågår

ANYARA, Paquinimod (57-57) samt SILC (ISI)

  • Utlicensieringsaktiviteter pågår

Ekonomisk översikt

MSEK   Q2    Q1-Q2 Helår
2016 2015 2016 2015 2015
Nettoomsättning 3,9 3,2 7,9 6,1 16,3
Rörelseresultat -14,5 -70,1 -30,6 -127,5 -177,9
Resultat efter skatt -15,5 -71,4 -32,3 -129,3 -193,5
Resultat per aktie (SEK) -0,17 -0,79 -0,36 -1,44 -2,15
Likvida medel (vid periodens slut) 57,4 186,6 103,6
  • Omfokusering av bolaget genomförd, operativa kostnader reducerade med 71 % (95,2 MSEK) jämfört med 2015
  • Antalet anställda kommer att ha reducerats från 56 (juni 2015) till 17 vid utgången av 3:e kvartalet 2016
  • Verksamheten löper planenligt i avvaktan på fas 3 resultat för laquinimod under första halvåret 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Tomas Leanderson, VD
  Tfn 046-19 20 95

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 05

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2016


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#2034059