Active Biotech Delårsrapport januari – juni 2020

                                                                                                                                       
           

Kvartal 2 i korthet

  • Dr Elaine Sullivan, Dr Aleksandar Danilovski och Dr Axel Glasmacher, utsågs till nya styrelseledamöter vid årsstämman den 19 maj
  • Active Biotech tillhandahöll statusuppdatering i portföljprojekten
  • Nya prekliniska data med tasquinimod i experimentella modeller för multipel myelom presenterades på den virtuella versionen av 25th European Hematology Association Annual Congress Meeting i juni

Händelser efter periodens utgång
            ·Första patienten har doserats i fas 1b/2a-studien med tasquinimod vid behandling av multipelt myelom

Ekonomisk översikt

MSEK Q2 Q1-Q2 Helår
  2020 2019 2020 2019 2019
           
Nettoomsättning 1,1 0,5 6,6 8,4
Rörelseresultat -10,1 -5,4 -19,9 -11,8 -32,3
Resultat efter skatt -9,8 -5,5 -19,9 -13,6 -34,1
Resultat per aktie (SEK) -0,07 -0,04 -0,14 -0,09 -0,24
Likvida medel (vid periodens slut)     38,2 77,2 59,7

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, CEO
  Tel: 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tel: 046-19 20 44
 

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, SE-220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti, 2020, kl. 08.30.