Active Biotech Delårsrapport januari – september 2021  

       

”Vi har fått de första uppmuntrande resultaten från den pågående tasquinimod-studien i multipelt myelom och startat en ny kombinationsstudie med naptumomab och docetaxel i lungcancer”

TREDJE KVARTALET I KORTHET

• Active Biotech tillhandahöll statusuppdatering av sitt kliniska naptumomabprojekt den 5 juli

• Active Biotechs partner NeoTX stod som värd  den 8 juli  för ett KOL-webbseminarium om att övervinna resistens mot checkpoint-hämmare

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Tasquinimods kliniska utveckling inom multipelt myelom fortsätter i kombinationsbehandling efter att den inledande fasen av den pågående studien i USA slutförts (3 okt)

• Active Biotech och NeoTX meddelade att den första patienten hade rekryterats i den kliniska fas
   IIa-studien med naptumomab estafenatox i kombination med docetaxel i patienter med
   avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) (20 okt)

Ekonomisk översikt

MSEK jul-sep jan-sep Helår
  2021 2020 2021 2020 2020
           
Nettoomsättning 0,5 6,7
Rörelseresultat -11,3 -8,3 -33,6 -28,2 -32,3
Resultat efter skatt -11,2 -8,2 -33,7 -28,2 -32,2
Resultat per aktie (SEK) -0,05 -0,05 -0,16 -0,17 -0,19
Likvida medel (vid periodens slut)     68,4 30,9 26,2
                 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, CEO
  Tel: 046-19 21 56
  Hans Kolam, CFO
  Tel: 046-19 20 44
      
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Scheelevägen 22, 223 63 Lund
Tel: 046-19 20 00
                                                                 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021, kl. 08.30.