Active Biotech AB – Delårsrapport januari – september 2017

Kvartal 3 i korthet

  • Bolagets ansökan avseende en av patentfamiljerna inom SILC-projektet har beviljats patent i USA
  • Prekliniska data för en SILC-substans publicerades i den vetenskapliga tidskriften Cancer Immunology Research
  • Process för att avyttra bolagets fastighet i Lund har initierats, för vidare kommentarer kring bolagets likviditetssituation hänvisas till avsnittet ”Framtidsutsikter, inklusive väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer”

Händelser efter periodens utgång

  • I oktober presenterade Active Biotechs partner Teva Pharmaceutical Industries Ltd nya data för laquinimod för behandling av multipel skleros på den vetenskapliga konferensen ECTRIMS-ACTRIMS
  • Bolagets styrelse har fattat beslut om att inleda MBL-förhandling angående avveckling av bolagets försöksdjursenhet

Ekonomisk översikt

MSEK Q3 Q1-Q3 Helår
2017 2016 2017 2016 2016
Nettoomsättning 5,1 4,1 14,8 12,0 19,0
Rörelseresultat -6,5 -11,1 -44,2 -41,6 -55,1
Resultat efter skatt -8,4 -12,4 -48,6 -44,8 -59,6
Resultat per aktie (SEK) -0,09 -0,14 -0,50 -0,50 -0,65
Likvida medel (vid periodens slut) 35,6 39,9 77,7

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.
ktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017, kl. 08.30 CET.

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – september 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire