Active Biotech Bokslutsrapport januari – december 2018

Kvartal 4 i korthet

 • Active Biotech lämnade uppdaterad information om bolagets finansiella ställning
 • Nya data från LEGATO-HD studien presenteras på HSG 2018

Viktiga händelser i övrigt under perioden januari – december

 • Patent avseende tasquinimod för behandling av multipelt myelom beviljat i USA
 • Den under april genomförda nyemissionen tillförde bolaget 47,1 miljoner kronor
 • Bolagets samarbetspartner NeoTX presenterade nya prekliniska data för ANYARA på den vetenskapliga konferensen AACR i Chicago
 • Bolaget meddelar att fas 2-studien LEGATO-HD, som utvärderar effekt och säkerhet hos laquinimod i Huntingtons sjukdom (HD), inte uppnådde sitt primära mål att bromsa sjukdomsutveckling. Däremot uppnåddes det sekundära målet, minskad hjärnatrofi. Laquinimod uppvisade utmärkt säkerhet i studien
 • Bolaget inleder ett vetenskapligt samarbete med The Wistar Institute, Philadelphia i USA, kring tasquinimod för att stötta klinisk utveckling i multipelt myelom
 • Active Biotech återtar globala rättigheter till utveckling och kommersialisering av laquinimod
 • Data från LEGATO-HD studien med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenterades på EHDN

Händelser efter periodens utgång

 • Active Biotechs partner NeoTX inleder ett kliniskt samarbete med Astra Zeneca för utvärdering av ANYARA i kombination med IMFINZI® (durvalumab) i den planerade fas 1b/2 studien
 • Active Biotech erhöll den 1 februari, 2019 ett indikativt, icke-bindande bud om 275 MSEK för bolagets fastighet från fastighetsbolaget Estea AB. Budet är villkorat sedvanlig due-diligence och Esteas anskaffning av förvärvsfinansiering. Styrelsen i Active Biotech ställer sig positiv till Esteas bud
 • Amerikanska patentverket (USPTO) godkände patentansökan avseende behandling av akuta leukemier med tasquinimod i USA

Ekonomisk översikt

MSEK Q4 Q1-Q4
2018   2017 2018 2017
Nettoomsättning 4,8 5,4 20,1 20,2
Rörelseresultat -7,1 -58,4 -29,8 -102,5
Resultat efter skatt -8,9 -60,1 -36,9 -108,8
Resultat per aktie (SEK) -0,06 -0,49 -0,27 -0,89
Likvida medel (vid periodens slut) 25,6 25,2

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna bokslutsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019, kl. 08.30 CET.

Active Biotech Bokslutsrapport 2018


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire