Active Biotech AB – Delårsrapport januari – mars 2019


Kvartal 1 i korthet

  • Active Biotechs partner NeoTX inleder ett kliniskt samarbete med AstraZeneca för utvärdering av ANYARA (”naptumumab”) i kombination med IMFINZI® (durvalumab) i den planerade fas 1b/2 studien
  • Active Biotech erhöll den 1 februari, 2019 ett indikativt, icke-bindande bud om 275 MSEK för bolagets fastighet från fastighetsbolaget Estea AB. Budet är villkorat sedvanlig due-diligence och Esteas anskaffning av förvärvsfinansiering. Styrelsen i Active Biotech ställer sig positiv till Esteas bud
  • Active Biotech ingår avtal om överlåtelse av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund till ett nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB
  • Amerikanska patentverket (USPTO) godkände patentansökan avseende behandling av akuta leukemier med tasquinimod i USA

            
Händelser efter periodens utgång

  • Extra bolagsstämma den 4 april 2019, beslöt i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av överlåtelse av bolagets fastighet, till Estea AB
  • Active Biotech slutför överlåtelse av fastigheten, Forskaren 1, till Estea AB den 5 april 2019. Köpeskillingen uppgick till 275 MSEK och motsvarar fastighetens bokförda värde. Transaktionen medförde ett likviditetstillskott om cirka 70 MSEK

Ekonomisk översikt

MSEK Q1   Helår
2019 2018 2018
Nettoomsättning 5,5 4,8 20,1
Rörelseresultat -6,4 -8,5 -29,8
Resultat efter skatt -8,1 -10,2 -36,9
Resultat per aktie (SEK) -0,06 -0,11 -0,27
Likvida medel (vid periodens slut) 16,4 12,8 25,6

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

 Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april, 2019, kl. 08.30 CET.

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – mars 2019


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire