Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2017

Kvartal 4 i korthet

 • Det primära kliniska studiemålet uppnåddes inte i fas II studien (ARPEGGIO) med laquinimod i PPMS
 • Patent avseende tasquinimod för behandling av akut leukemi beviljades i Europa
 • Process för att avyttra bolagets fastighet i Lund fortgår
 • Bolaget meddelade den 7 december att finansiering för den kommande tolvmånadersperioden inte var säkerställd. Se vidare nedan ”Händelser efter periodens utgång ”avseende nyemission

Viktiga händelser i övrigt under perioden januari – december

 • Patent avseende tasquinimod för behandling av multipelt myelom (MM) beviljas i Europa
 • FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod för behandling av MM
 • Det primära kliniska målet i fas 3-studien med laquinimod i RRMS (CONCERTO) uppnås inte. Sekundära studiemålen uppnås i likhet med tidigare studier
 • Helen Tuvesson tillträder som VD för Active Biotech
 • Första produktpatentet inom SILC-projektet beviljas i USA
 • Beslut fattas om att avveckla bolagets försöksdjursenhet i Lund
 • Fas II studie med laquinimod i Huntingtons sjukdom (LEGATO-HD) pågår, resultat förväntas under H2, 2018
 • ANYARA-projektet fortskrider med planerad start av klinisk studie under H2, 2018
 • Utlicensieringsaktiviteter pågår inom tasquinimod, SILC och paquinimod-projekten

Händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen föreslår en nyemission om ca 48 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna. Extra bolagsstämma hålls den 19 mars 2018.
 • Bolaget har, i anslutning till den föreslagna nyemissionen, erhållit en permanent waiver (undantag) från sitt åtagande gentemot den bank som finansierar bolagets fastighet i Lund att alltid ha en lägsta likviditet av minst 30 MSEK.
 • Bolaget har återigen finansiering för den kommande tolvmånadersperioden.
 • Patentansökan avseende tasquinimod för behandling av MM godkänd i USA
 • Ansökan för det andra produktpatentet inom SILC-projektet godkänt i USA

Ekonomisk översikt

MSEK Q4 Q1-Q4
2017 2016 2017 2016
Nettoomsättning 5,4 7,1 20,2 19,0
Rörelseresultat *-58,4 -13,5 *-102,5 -55,1
Resultat efter skatt *-60,1 -14,8 *-108,8 -59,6
Resultat per aktie (SEK) -0,62 -0,16 -1,12 -0,65
Likvida medel (vid periodens slut) 25,2 77,7

      *varav nedskrivning fastighet 50 MSEK
För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire