Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2016

Laquinimod

 • De kliniska studierna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD fortgår enligt plan
 • Studieresultat från den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) förväntas under H1 2017
 • Studieresultat från fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), förväntas under H2 2017
 • Särläkemedelsstatus (”Orphan Drug Designation”) för laquinimod för behandling av Huntingtons sjukdom beviljad av FDA (”US Food and Drug Administration”)

ANYARA

 • Licensavtal har ingåtts med NeoTX Therapeutics Ltd

Tasquinimod, Paquinimod samt SILC

 • Utlicensieringsaktiviteter pågår
 • Användarpatent avseende tasquinimod för behandling av multipelt myelom beviljat av Europeiska Patentverket
 • Produktpatent för SILC-substanser beviljat av Europeiska Patentverket

Nyemission

 • Företrädesemission genomförd under Q4 vilket tillförde bolaget 53,7 MSEK efter emissionskostnader

Ekonomisk översikt

MSEK Q4   Q1 – Q4
2016 2015 2016 2015
Nettoomsättning 7,1 5,0 19,0 16,3
Rörelseresultat -13,5 -28,2 -55,1 -177,9
Resultat efter skatt -14,8 -40,8 -59,6 -193,5
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,16 -0,45 -0,65 -2,13
Likvida medel (vid periodens slut) 77,7 103,6
 • Operativa kostnader reducerade med 62 % (120,1 MSEK) för helåret 2016 jämfört med motsvarande period 2015
 • Verksamheten löper planenligt i avvaktan på fas 3 resultat för laquinimod under första halvåret 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Tomas Leanderson, VD
  Tfn 046-19 20 95

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire