Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2016

Laquinimod

 • De kliniska studierna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD fortgår enligt plan
 • Studieresultat från den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) förväntas under H1 2017
 • Studieresultat från fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), förväntas under H2 2017
 • Prekliniska resultat rörande laquinimod presenterades på den vetenskapliga konferensen ECTRIMS 2016 som hölls i London, UK, den 14-17 september 2016
 • Special Protocol Assessment (SPA) för laquinimod upphävt efter diskussion med FDA

ANYARA

 • Licensavtal ingått med NeoTX Therapeutics Ltd

Tasquinimod, Paquinimod (57-57) samt SILC (ISI)

 • Utlicensieringsaktiviteter pågår

Nyemission

 • Styrelsen har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande idag beslutat om företrädesemission om cirka 55 MSEK
 • Emissionen har utan vederlag i sin helhet garanterats av bolagets största ägare MGA Holding AB

Ekonomisk översikt

MSEK Q3   Q1-Q3 Helår
2016 2015 2016 2015 2015
Nettoomsättning 4,1 5,2 12,0 11,3 16,3
Rörelseresultat -11,1 -22,2 -41,6 -149,7 -177,9
Resultat efter skatt -12,4 -23,4 -44,8 -152,7 -193,5
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,14 -0,26 -0,50 -1,70 -2,15
Likvida medel (vid periodens slut) 39,9 132,4 103,6
 • Operativa kostnader reducerade med 67 % (107,4 MSEK) jämfört med motsvarande period 2015
 • Verksamheten löper planenligt i avvaktan på fas 3 resultat för laquinimod under första halvåret 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Tomas Leanderson, VD
  Tfn 046-19 20 95

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 05

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire