Active Biotech Delårsrapport januari-juni 2021

Goda framsteg i projekten mot viktiga kliniska händelser

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2

  • Active Biotech och NeoTX tillkännager IND-godkännande från FDA för klinisk fas II-studie med  naptumomab

HÄNDELSER EFTER KVARTAL 2

  • Active Biotech gav statusuppdatering om utvecklingen i sitt kliniska naptumomab-projekt
  • Active Biotechs partner NeoTX var värd för ett KOL-webbseminarium med fokus på att övervinna resistens mot checkpointhämmare, där kombinationen med naptumomab fördes fram som ett möjligt tillvägagångssätt 

EKONOMISK ÖVERSIKT

MSEK apr-jun jan-jun Helår
  2021 2020 2021 2020 2020
           
Nettoomsättning 0,5 6,7
Rörelseresultat -12,6 -10,1 -22,4 -19,9 -32,3
Resultat efter skatt -12,6 -9,8 -22,4 -19,9 -32,2
Resultat per aktie (SEK) -0,06 -0,06 -0,11 -0,12 -0,19
Likvida medel (vid periodens slut)     78,5 38,2 26,2
                 

För ytterligare information, v.v. kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tel: 046 19 21 56
  Hans Kolam, CFO
  Tel: 046 19 20 44    
 

Active Biotech AB
(Org.nr 556223-9227)
Scheelevägen 22, SE-223 63 Lund
Tel: 046 19 20 00

 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2021, kl. 08.30.