Active Biotech Delårsrapport Q2 2023

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2

  • Säkerhet och preliminär effekt av naptumomab i kombination med durvalumab presenterades på AACR 2023 (19 april)
  • Positiva interim data från den pågående studien med tasquinimod i kraftigt förbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom presenterades på ASCO 2023 (26 maj)
  • Positiv säkerhet och tolerabilitet i klinisk fas I-studie och prekliniska okulära biodistributionsdata som stöder den fortsatta utvecklingen av laquinimod ögondroppar för inflammatoriska ögonsjukdomar fastställdes (30 maj)
  • Nya prekliniska data avseende tasquinimods anti-fibrotiska effekter i myelofibros presenterades på EHA 2023 (10 juni)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Samarbetsavtal signerat för klinisk studie med tasquinimod i myelofibros (31 juli)
  • Som tidigare kommunicerats i delårsrapporten för första kvartalet 2023 utvärderas olika källor till framtida finansiering, inklusive partnerskap för bolagets utvecklingsprojekt, riktade emissioner till nya investerare, företrädesemission till nuvarande investerare samt andra typer av finansieringsalternativ. Dessa utvärderingar fortgår. För att säkerställa Active Biotechs fortsatta verksamhet har två större aktieägare ingått ett finansieringsåtagande med Bolaget uppgående till cirka 20 MSEK, för att ge den tid som krävs för att slutföra utvärderingen av dessa alternativ

EKONOMISK ÖVERSIKT

MSEK apr-jun jan-jun Helår
2023 2022 2023 2022 2022
Nettoomsättning
Rörelseresultat -11,3 -14,0 -23,1 -29,3 -57,9
Resultat efter skatt -11,2 -14,3 -22,7 -30,0 -58,4
Resultat per aktie (SEK) -0,04 -0,07 -0,09 -0,14 -0,25
Likvida medel (vid periodens slut) 15,7 21,9 41,8

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.