Active Biotech Delårsrapport Q2 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2

  • Första delen av fas I-studien med laquinimod ögondroppar i en stigande engångsdos i friska försökspersoner avslutades utan rapporterade säkerhetsproblem, del 2 med upprepad dosering har påbörjats
  • Active Biotech stärkte patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar (26 april)
  • FDA beviljade särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros (18 maj)
  • Det första steget av den kliniska fas IIa studien med naptumomab i kombination med docetaxel har framgångsrikt slutförts och rekryteringen till andra steget av studien pågår (1 juni)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Den första delen med upprepad dosering av laquinimod ögondroppar är avslutad utan några allvarliga biverkningar som kan kopplas till laquinimod och studien har utökats med ytterligare en dosgrupp
  • Styrelsen beslutade den 4 augusti 2022, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en företrädesemission om cirka 55 MSEK för att säkra finansieringen av de pågående och planerade programmen

EKONOMISK ÖVERSIKT

MSEK apr-jun jan-jun Helår
2022 2021 2022 2021 2021
Nettoomsättning
Rörelseresultat -14,0 -12,6 -29,3 -22,4 -49,8
Resultat efter skatt -14,3 -12,6 -30,0 -22,4 -49,8
Resultat per aktie (SEK) -0,07 -0,06 -0,14 -0,11 -0,24
Likvida medel (vid periodens slut) 21,9 78,5 53,1

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.