Active Biotech AB – Delårsrapport januari – juni 2018

Kvartal 2 i korthet

  • Bolagets samarbetspartner NeoTX presenterade nya prekliniska data för ANYARA på den vetenskapliga konferensen AACR i Chicago
  • Den under april genomförda nyemissionen tillförde bolaget 47,1 miljoner kronor

Händelser efter periodens utgång

  • Bolaget meddelar att fas 2-studien LEGATO-HD, som utvärderar effekt och säkerhet hos laquinimod i Huntingtons sjukdom (HD), inte uppnådde sitt primära mål att bromsa sjukdomsutveckling. Däremot uppnåddes det sekundära målet, minskad hjärnatrofi. Laquinimod uppvisade utmärkt säkerhet i studien
  • Bolaget inleder ett vetenskapligt samarbeta med The Wistar Institute, Philadelphia i USA, kring tasquinimod för att stötta framtida klinisk utveckling i multipelt myelom

                   
Ekonomisk översikt

MSEK Q2 Q1-Q2 Helår
2018 2017 2018 2017 2017
Nettoomsättning 5,7 5,1 10,5 9,8 20,2
Rörelseresultat -7,3 -23,1 -15,9 -37,7 -102,5
Resultat efter skatt -9,1 -24,4 -19,3 -40,2 -108,8
Resultat per aktie (SEK) -0,07 -0,20 -0,15 -0,33 -0,89
Likvida medel (vid periodens slut) 45,6 47,7 25,2

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – juni 2018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire