Active Biotech Delårsrapport Q1 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1

  • Dr. Erik Vahtola utsedd till medicinsk chef (CMO) (1 jan)
  • Första patienten doserad i kombinationsdelen av fas Ib/IIa-studien av tasquinimod i multipelt myelom (7 feb)
  • Active Biotech ingår globalt patenlicensavtal med Oncode Institute för tasquinimod i myelofibros (9 feb)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Fas I-studie av laquinimod ögondroppar i en stigande engångsdos hos friska försökspersoner avslutades utan säkerhetsproblem, del 2 med upprepad dosering har påbörjats

Ekonomisk översikt 

SEK M jan-mar Helår  
  2022    2021 2021    
           
Nettoomsättning    
Rörelseresultat -15,3 -9,7 -49,8    
Resultat efter skatt -15,7 -9,8 -49,8    
Resultat per aktie (SEK) -0,07 -0,05 -0,24    
Likvida medel (vid periodens slut) 37,8 92,0 53,1    
         
             

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, CEO
  Tel: 046-19 21 56
  Hans Kolam, CFO
  Tel: 046-19 20 44
      
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Scheelevägen 22, 223 63 Lund
Tel: 046-19 20 00
                                                                 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna bokslutsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2022, kl. 08.30.