Active Biotech Bokslutsrapport 2020

Ny strategisk FoU-plan genomförd och finansierad

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4
Tasquinimod

 • Den kliniska studien i multipelt myelom presenterades muntligt på mötet American Society of Hematology (ASH) 2020 i december
 • Patentansökan avseende användning i multipelt myelom godkänd i Kina i oktober
 • Patent beviljat i Europa i november avseende användning av tasquinimod i kombination med immunterapi

Laquinimod

 • Utvecklingen fortsätter enligt plan

Naptumomab

 • Active Biotech erhöll milstolpebetalning från NeoTX i december

Företaget

 • Styrelsen beslutade vid styrelsemötet i november att föreslå en nyemission för att finansiera pågående och planerade utvecklingsprogram
 • En kapitalmarknadsdag ägde rum den 24 november
 • Den kliniska strategin och beräknade milstolpar presenterades för marknaden i november

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI-DECEMBER

 • Active Biotech offentliggjorde ny strategisk inriktning för bolaget i februari
 • Tre nya styrelseledamöter med omfattande branscherfarenhet utsågs vid årsstämman den 19 maj
 • Prekliniska data avseende effekter av tasquinimod i experimentella modeller för multipelt myelom presenterades i juni vid det virtuella 25:e årliga kongressmötet i European Hematology Association (EHA)
 • Data avseende effekter av laquinimod i experimentell uveit publicerade i Journal of Immunology i maj
 • Första patienten doserad i augusti i fas Ib/IIa-studien med tasquinimod för behandling av multipelt myelom
 • Ny topikal ögondroppsformulering av laquinimod utvecklad i samarbete med Leukocare AG i augusti, för behandling av inflammatoriska ögonsjukdomar

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Active Biotech offentliggjorde emissionsprospekt den 5 januari 2021
 • Företrädesemissionen övertecknades med 175%, och tillförde en likviditet på 76,2 MSEK före emissionskostnader
 • Active Biotech tecknade avtal för tillverkning av en topikal ögondroppsformulering av laquinimod för kliniskt bruk

Ekonomisk översikt

MSEK okt-dec jan-dec
  2020    2019 2020 2019
         
Nettoomsättning 6,2 0,9 6,7 8,4
Rörelseresultat -4,1 -11,2 -32,3 -32,3
Resultat efter skatt -4,1 -11,2 -32,2 -34,1
Resultat per aktie (SEK) -0,03 -0,08 -0,22 -0,24
Likvida medel (vid periodens slut)     26,2 59,7
           

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tel: 046-19 21 56
  Hans Kolam, CFO
  Tel: 046-19 20 44
      
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, SE-220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
                                                                 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna bokslutsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021, kl. 08.30.