Bokslutskommuniké

Active Biotech Bokslutsrapport 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4 Active Biotech stärkte ytterligare patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar med ett beviljat patent i USA (24 oktober) Prekliniska data med tasquinimod i MDS presenterade vid ASH 2022 (13 december) Fas I-studien med laquinimod färdigrekryterad ANDRA VIKTIGA HÄNDELSER JAN – DEC 2022 Active Biotech utsåg Erik Vahtola…

Rättelse: Active Biotech Bokslutsrapport 2021

Rättelsen avser att administrationskostnaderna för perioden januari – december 2021 av förbiseende kommit att anges till ett för lågt belopp. Det felaktiga beloppet var 14,0 MSEK, rätt belopp är 15,2 MSEK. Felaktigheten har upptäckts i samband med arbetet med årsredovisningen för 2021, korrekta siffror kommer naturligtvis att anges även i…

Active Biotech Bokslutsrapport 2020

Ny strategisk FoU-plan genomförd och finansierad HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4Tasquinimod Den kliniska studien i multipelt myelom presenterades muntligt på mötet American Society of Hematology (ASH) 2020 i december Patentansökan avseende användning i multipelt myelom godkänd i Kina i oktober Patent beviljat i Europa i november avseende användning av tasquinimod i…

Active Biotech AB – Bokslutsrapport januari – december 2019

                                   Kvartal 4 i korthet Första patienten i fas 1b/2-studien av naptumomab estafenatox i kombination med en checkpoint-hämmare i solida tumörer doserades Preklinisk data avseende naptumomab estafenatox presenterades vid Society for Immunotherapy of Cancers…

Active Biotech Bokslutsrapport januari – december 2018

Kvartal 4 i korthet Active Biotech lämnade uppdaterad information om bolagets finansiella ställning Nya data från LEGATO-HD studien presenteras på HSG 2018 Viktiga händelser i övrigt under perioden januari – december Patent avseende tasquinimod för behandling av multipelt myelom beviljat i USA Den under april genomförda nyemissionen tillförde bolaget 47,1…

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2017

Kvartal 4 i korthet Det primära kliniska studiemålet uppnåddes inte i fas II studien (ARPEGGIO) med laquinimod i PPMS Patent avseende tasquinimod för behandling av akut leukemi beviljades i Europa Process för att avyttra bolagets fastighet i Lund fortgår Bolaget meddelade den 7 december att finansiering för den kommande tolvmånadersperioden…

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2016

Laquinimod De kliniska studierna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD fortgår enligt plan Studieresultat från den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) förväntas under H1 2017 Studieresultat från fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), förväntas under H2 2017 Särläkemedelsstatus (”Orphan Drug Designation”)…

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2015

Laquinimod· I april meddelades att första patienten rekryterats till ARPEGGIO som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS)· I juni meddelades att verksamheten fokuseras på laquinimodprojekten och organisationen anpassas därefter· I juni meddelades att fas 3-studien CONCERTO med laquinimod var fullrekryterad · I oktober presenterade Teva data rörande laquinimod för behandling av multipel…

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2014

Laquinimod· Den registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO pågår enligt plan och resultat förväntas 2016. · I maj 2014 meddelade EMA:s rådgivande utskott CHMP att de risker som observerats i djurstudier ej förhindrar en registrering för behandling av människa. CHMP vidhåller sin risk/nytta-bedömning från januari 2014, att i detta skede ej rekommendera ett godkännande…

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2013

Laquinimod Teva fortsätter att med full kraft driva den kliniska utvecklingen av laquinimod (Nerventra®) för behandling av multipel skleros (MS). Laquinimod (Nerventra®) erhöll den 24:e januari en negativ rekommendation för registreringsansökan från den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté ”Committee for Medicinal Products for Human Use” (CHMP). CHMPs bedömning var att…

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2012

Händelser under helåret 2012 Laquinimod fas III-data presenterade på AAN (64th Annual Meeting of the American Academy of Neurology) registreringsansökan inlämnad i EU, 5 MUSD i delmålsersättning från Teva Teva initierar fas III-studie i multipel skleros (CONCERTO-studien) positiva fas II-data för Crohns sjukdom presenterade på konferensen UEGW  Teva utvidgar det…

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2011

· Laquinimod  – en klinisk studie planeras innan registreringsansökan                                 inlämnas i USA                      · TASQ          – en prövarledd klinisk fas I-studie har inletts                      – rekrytering av patienter till fas III-studien fortgår enligt plan   · ANYARA     – fas III-studien fortskrider enligt plan · 57-57           – klinisk studie i systemisk skleros/ sklerodermi har inletts · ISI               – projektet…

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2010

· Laquinimod – positiva resultat presenterade från ALLEGRO fas III-studie · TASQ – registreringsgrundande fas III-studie initieras Q1 2011 · ANYARA – pågående fas III-studie beräknas avslutas 2012 · 57-57 – rekommenderat till status som särläkemedel · ISI – projektet fortskrider enligt plan · RhuDex(TM) – förberedelser för fortsatt klinisk utveckling pågår · Nettoomsättning 11,4 (10,8) MSEK · Rörelseresultat -229,0 (-219,6) MSEK…