Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2014

Laquinimod
· Den registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO pågår enligt plan och resultat förväntas 2016.

· I maj 2014 meddelade EMA:s rådgivande utskott CHMP att de risker som observerats i djurstudier ej förhindrar en registrering för behandling av människa. CHMP vidhåller sin risk/nytta-bedömning från januari 2014, att i detta skede ej rekommendera ett godkännande av laquinimod för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS) i EU.

· I september 2014 presenterades nya uppföljningsdata från förlängningsstudierna efter ALLEGRO och BRAVO. Inga nya risker har identifierats. Andelen biverkningar var lägre i de öppna förlängningsstudierna än i huvudstudierna. Färre än tre procent avbröt behandlingen på grund av biverkningar under förlängningsstudierna. Säkerhetsprofilen för laquinimod vid långtidsbehandling bekräftas sålunda.

· I november 2014 meddelades att Teva startar en fas II-studie med laquinimod för behandling av primär progressiv multipel skleros (PPMS). Den första patienten hade screenats i en fas II-studie i Huntingtons sjukdom.

Tasquinimod     
· Fas III-studien 10TASQ10 fortskrider enligt plan; final analys av tid till sjukdomsförsämring (PFS) och överlevnad (OS) förväntas under första halvåret 2015.

· I februari 2014 inledde Ipsen en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad fas III-studie av tasquinimod i kemo-naiva, kastratresistenta prostatacancer-patienter i Asien.

· I september 2014 meddelade Ipsen preliminära resultat från den kliniska fas II ”proof of concept”-studien i fyra olika cancerformer. Studien för behandling av levercancer fortsätter och resultat förväntas under 2015. Resultaten stödjer inte vidare utveckling av tasquinimod för behandling av patienter med långt avancerad äggstocks-, njur- eller magsäckscancer. Det primära målet i studien var progressionsfri överlevnad vid vissa fördefinierade hålltider för varje behandlingsarm. 
                     
ANYARA    
· Under året beslutades att enbart bedriva kommersiella aktiviteter kring projektet. Utlicensieringsaktiviteter fortgår.

Paquinimod (57-57)            
· Under året beslutades att enbart bedriva kommersiella aktiviteter kring projektet. Utlicensieringsaktiviteter fortgår.

ISI                
· Projektet fortskrider enligt plan. En första läkemedelskandidat planeras att väljas under 2015.

Finansiell information
· Företrädesemission om cirka 225 miljoner genomfördes i december 2014 och övertecknades med 24 procent.

Ekonomisk översikt

MSEK   Q4     Helår
  2014 2013   2014 2013
           
Nettoomsättning 2.9 4.0   10.4 116.0
           
Rörelseresultat  -55.6 -80.4   -228.5 -209.0
           
Resultat efter skatt  -57.0 -82.1   -231.5 -212.1
           
Resultat per aktie (SEK) -0.73 -1.07   -3.02 -2.81
           
Likvida medel (31 dec)       328.5 376.2

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Tomas Leanderson, VD
Tfn 046-19 20 95
  
Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44
 
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
                                                                 

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2014


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1893345