Bolagsstämman

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 24 maj 2023. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. I enlighet med valberedningens…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ), org. nr. 556223-9227 och med säte i Lund, kallas till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund. RÄTT ATT DELTA I ÅRSSTÄMMAN OCH ANMÄLANDen som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som…

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets ansamlade förlust skulle balanseras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och…

Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  

   Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. RÄTT TILL DELTAGANDERätt att delta i…

Årsstämma i Active Biotech AB

PRESSMEDDELANDE   Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets…

ACTIVE BIOTECH: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN Rätt att…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Active Biotech samt justering av tidigare kommunicerad tidplan avseende nyemissionen

Extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) hölls den 30 november 2020. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Genom nyemissionen ges högst 72 618 240 nya aktier ut. Två befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Nyemissionen omfattas av vederlagsfria teckningsåtaganden…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACTIVE BIOTECH

  Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 30 november 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLANEn…

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2020. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Michael Shalmi, Uli Hacksell och Peter Thelin. Stämman beslöt vidare att utse Axel…

Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA       Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund. INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET Mot bakgrund av coronaviruset vill Active Biotech inte att aktieägarna kommer fysiskt till årets stämma. Active Biotech uppmanar därför…

Årsstämma i Active Biotech AB

PRESSMEDDELANDE Active Biotechs årsstämma hölls den 23 maj 2019. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman beslöt vidare att utse Michael Shalmi…

Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

PRESSMEDDELANDE Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 23 maj 2019, klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund. Kallelsen, som inom kort annonseras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas. Lund den 24 april 2019 ACTIVE…

Extra bolagsstämma i Active Biotech

PRESSMEDDELANDE Lund Sverige 4 april, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) Extra bolagsstämma i Active Biotech Extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) hölls den 4 april 2019. Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av överlåtelse av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund till ett nybildat investerarkollektiv…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 4 april 2019, kl. 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund. RÄTT TILL DELTAGANDERätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 29 mars…

Årsstämma i Active Biotech AB:

PRESSMEDDELANDE Active Biotechs årsstämma hölls den 17 maj 2018. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Magnhild Sandberg-Wollheim, Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman omvalde Mats…

Active Biotech: Kallelse till årsstämma

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 17 maj klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund. Kallelsen, som inom kort annonseras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas. Lund den 18 april 2018 ACTIVE BIOTECH AB…

Extra bolagsstämma i Active Biotech AB

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) hölls den 19 mars 2018. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 19 mars 2018 klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund. RÄTT TILL DELTAGANDERätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den…

Årsstämma i Active Biotech AB

PRESSMEDDELANDE Active Biotechs årsstämma hölls den 15 juni 2017. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Magnhild Sandberg-Wollheim, Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman omvalde Mats…

Active Biotech: Kallelse till årsstämma

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 15 juni klockan 17.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Kallelsen, som inom kort annonseras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas.  Lund den 17 maj 2017 ACTIVE BIOTECH…

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 26 maj 2016. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Magnhild Sandberg-Wollheim, Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman omvalde Mats Arnhög…

Active Biotech: Kallelse till årsstämma

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 26 maj 2016 klockan 17.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Kallelsen, som inom kort annonseras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas. Lund den 26 april 2016ACTIVE BIOTECH…

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 11 juni 2015. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Magnhild Sandberg, Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman omvalde Mats Arnhög…

Kallelse till årsstämma

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 11 juni 2015 klockan 17.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Kallelsen, som inom kort annonseras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas. Lund den 12 maj 2015ACTIVE BIOTECH…