Årsstämma i Active Biotech AB


Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2020.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Michael Shalmi, Uli Hacksell och Peter Thelin. Stämman beslöt vidare att utse Axel Glasmacher, Aleksandar Danilovski och Elaine Sullivan till nya styrelseledamöter. Peter Sjöstrand hade avböjt omval. Michael Shalmi omvaldes som styrelseordförande och KPMG AB omvaldes som revisor.

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman beslöt vidare att en styrelseledamot därutöver får erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget baserat på ägandet i slutet av september 2020.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts vidare om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslöt även, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett incitamentsprogram för anställda inom Active Biotech-koncernen. Incitamentsprogrammet är ett prestationsbaserat program enligt vilket deltagarna efter egen investering i Active Biotech-aktier till marknadsmässiga villkor, vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade rätter som berättigar till totalt högst 2 524 000 aktier i Active Biotech, under förutsättning att vissa villkor relaterade till kvarvarande anställning, vidhållen egen investering samt mål relaterade till bolagets utveckling och verksamhet uppfylls.

Beslöts vidare, i enlighet med MGA Holding AB:s förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter. Incitamentsprogrammet är ett prestationsbaserat program enligt vilket deltagarna efter egen investering i Active Biotech-aktier till marknadsmässiga villkor, vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade rätter som berättigar till totalt högst 851 000 aktier i Active Biotech, under förutsättning att främst vissa villkor relaterade till aktiekursens utveckling uppfylls.

I syfte att säkerställa leverans av aktier enligt ovan nämnda incitamentsprogram beslöt stämman även om utgivande av sammanlagt högst 3 375 000 teckningsoptioner för teckning och efterkommande överlåtelse av aktier till deltagarna i respektive incitamentsprogram. 

Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler, motsvarande högst 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

Lund den 19 maj 2020

Active Biotech AB (publ)

Helén Tuvesson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD
Tfn 046 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag med focus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Naptumomab, en immunterapi licensierad till NeoTX Therapeutics Ltd., är i klinisk fas 1b/2 utveckling för behandling av solida tumörer. Tasquinimod, en immunmodulator, utvecklas för behandling av multipelt myelom. Laquinimod, en immunmodulator, utvärderas som en möjlig behandling av ögonsjukdomarna våt AMD och uveit samt den inflammatoriska tarmsjukdomen Crohns sjukdom. För ytterligare information besök www.activebiotech.com. 

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2019, kl.19.00.