KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ), org. nr. 556223-9227 och med säte i Lund, kallas till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

RÄTT ATT DELTA I ÅRSSTÄMMAN OCH ANMÄLAN
Den som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 15 maj 2023, och (ii) senast onsdagen den 17 maj 2023 anmäla sig per post till Active Biotech AB (publ), Att: Marie Rosengren, Scheelevägen 22, 223 63 Lund, per telefon 046-19 20 00 eller via e-post till marie.rosengren@activebiotech.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.activebiotech.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 23 maj 2023.
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 15 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 17 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
I Active Biotech finns totalt 265 144 687 aktier och röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 13. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
  1. omval av Michael Shalmi
  2. omval av Uli Hacksell
  3. omval av Peter Thelin
  4. omval av Axel Glasmacher
  5. omval av Aleksandar Danilovski
  6. omval av Michael Shalmi som styrelsens ordförande
  7. nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor
 14. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
 15. Beslut om valberedning
 16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 18. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Styrelse m m (punkterna 2 och 11 – 13)

Valberedningen, som består av Michael Shalmi (styrelsens ordförande), Mats Arnhög (MGA Holding), Peter Lundkvist (3:e AP Fonden) samt Peter Thelin (Sjuenda Holding) föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Erik Sjöman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode: oförändrat 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. En styrelseledamot får därutöver erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet.

Styrelse: omval av Michael Shalmi, Uli Hacksell, Peter Thelin, Axel Glasmacher och Aleksandar Danilovski. Elaine Sullivan har avböjt omval.

Styrelseordförande: omval av Michael Shalmi.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Revisorer: nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius att vara huvudansvarig revisor. Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

För mer information om de styrelseledamöter som föreslås för omval hänvisas till bolagets hemsida, www.activebiotech.com.

Valberedning (punkt 15)

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2023, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan ledamot för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning så att en ny bestämmelse (§ 13) med rubrik ”Insamling av fullmakter och poströstning” införs, som ska lyda:

”Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Emissionsbemyndigande (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som utges, eller som kan tillkomma genom konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får motsvara högst 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om partnerskap.

___________________

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut enligt punkt 16 och 17 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Active Biotech AB (publ), Att: Marie Rosengren, Scheelevägen 22, 223 63 Lund eller via e-post till marie.rosengren@activebiotech.com.

HANDLINGAR
Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Scheelevägen 22 i Lund och på dess hemsida, www.activebiotech.com, senast tre veckor före stämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.activebiotech.com, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i april 2023
Styrelsen för Active Biotech AB (publ)