Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 24 maj 2023. Följande huvudsakliga beslut fattades.

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Michael Shalmi, Uli Hacksell, Peter Thelin, Axel Glasmacher och Aleksandar Danilovski. Michael Shalmi omvaldes som styrelseordförande och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB nyvaldes som revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå oförändrat med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman beslutade vidare att en styrelseledamot därutöver får erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet.

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget baserat på ägandet i slutet av september 2023.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen för att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning vid bolagsstämma.

Stämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler, motsvarande högst 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.