Årsstämma i Active Biotech AB

PRESSMEDDELANDE


Active Biotechs årsstämma hölls den 15 juni 2017.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Magnhild Sandberg-Wollheim, Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman omvalde Mats Arnhög till styrelsens ordförande. KPMG AB omvaldes som revisorer.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska bestå av representanter för de i slutet av september 2017 tre största ägarna samt styrelsens ordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag därom, om bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma besluta om emission av högst nio miljoner nya aktier och/eller konvertibler med motsvarande utspädningseffekt, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om att minska bolagets aktiekapital med cirka 364.464.039 kronor för avsättning till fritt eget kapital, utan indragning av aktier, samt om att minska reservfonden med cirka 118.870.784 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Årsstämman beslöt därutöver om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Lund den 16 juni 2017

Active Biotech AB (publ)
Tomas Leanderson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper är i fas 2-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och Huntingtons sjukdom. Anyara, en immunonkologisk substans, har genomgått klinisk fas 1-2/3 i patienter med pankreas-, lunch- eller njurcancer. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Årsstämma i Active Biotech AB


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire