KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 4 april 2019, kl. 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 29 mars 2019, dels senast fredagen den 29 mars 2019 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 29 mars 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
I Active Biotech finns 145 236 480 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Active Biotech AB (publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per telefon 046-19 20 00 eller via e-post susanne.jonsson@activebiotech.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.activebiotech.com, och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.              Stämmans öppnande
2.              Val av ordförande vid stämman
3.              Upprättande och godkännande av röstlängd
4.              Val av en eller två justeringspersoner
5.              Godkännande av dagordning för stämman
6.              Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7.              Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fastighetsöverlåtelse
8.              Avslutning

BESLUTSFÖRSLAG
Beslut om godkännande av överlåtelse av fastighet (punkt 7)
Active Biotech har den 13 mars 2019 ingått avtal om överlåtelse av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund till ett nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB.

Köpeskillingen uppgår till 275 MSEK. Active Biotechs största aktieägare, MGA Holding AB, har på önskemål av Estea åtagit sig att medverka med upp till 40 procent av Esteas egenkapitalfinansiering. Överlåtelsen är därför villkorad av att Active Biotechs aktieägare godkänner överlåtelsen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelsen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. MGA Holding AB:s röster ska inte beaktas.

________________________

HANDLINGAR M M
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsens fullständiga förslag och redogörelse avseende punkt 7 på dagordningen, jämte oberoende värderingsutlåtande, hålls tillgängliga hos bolaget på Scheelevägen 22 i Lund och på www.activebiotech.com, senast tre veckor före stämman, och sänds till aktieägare som begär det. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
 https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Active Biotech har organisationsnummer 556223-9227 och säte i Lund.

Lund i mars 2019
Active Biotech AB (publ)
Styrelsen

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire