KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 19 mars 2018 klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 13 mars 2018, dels senast tisdagen den 13 mars 2018 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.
     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 13 mars 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
     I Active Biotech finns 96 824 320 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Active Biotech AB (publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per telefon 046-19 20 00 eller via e-post susanne.jonsson@activebiotech.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.
     Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.activebiotech.com, och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.      Öppnande
2.      Val av ordförande vid stämman
3.      Upprättande och godkännande av röstlängd
4.      Val av en eller två justeringsmän
5.      Godkännande av dagordning för stämman
6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.      Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier
8.      Avslutning

BESLUTSFÖRSLAG

Nyemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 250 000 kronor genom emission av högst 48 412 160 nya aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två befintliga aktier ska berättiga till teckning av en ny aktie. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Teckningskursen i nyemissionen är 1 krona per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 26 mars 2018. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 28 mars – 11 april 2018. Sista dag för handel i Active Biotech-aktien inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 22 mars 2018.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Active Biotechs pressmeddelande den 15 februari 2018.

___________________

HANDLINGAR M M
Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor, Scheelevägen 22 i Lund, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i februari 2018
Styrelsen för Active Biotech AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire