Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

PRESSMEDDELANDE

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 23 maj 2019, klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

Kallelsen, som inom kort annonseras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas.

Lund den 24 april 2019

ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)
STYRELSEN

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA (naptumumab), en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 17 maj 2019, dels senast fredagen den 17 maj 2019 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.
     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 17 maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
     I Active Biotech finns 145 236 480 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Active Biotech AB (publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per telefon 046-19 20 00 eller via e-post susanne.jonsson@activebiotech.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.
     Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.activebiotech.com, och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.      Öppnande
2.      Val av ordförande vid stämman
3.      Upprättande och godkännande av röstlängd
4.      Val av en eller två justeringsmän
5.      Godkännande av dagordning
6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8.      Verkställande direktörens redogörelse
9.      Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.   Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11.   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.   Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
13.   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
14.   Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
15.   Beslut om valberedning
16.   Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17.   Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
18.   Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
19.   Avslutning

BESLUTSFÖRSLAG
Resultatdisposition (punkt 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Styrelse m m (punkterna 2 och 12 – 15)
Valberedningens förslag till beslut avseende dessa ärenden kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart möjligt.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen ska, i förekommande fall, vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. För de ledande befattningshavare som omfattas av ITP-planen ska pensionspremien motsvara vad som gäller enligt ITP-planen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionspremien motsvara högst 25 procent av den fasta lönen. Riktlinjerna överensstämmer med de principer som hittills har tillämpats.

Ändring av bolagsordningen (punkt 17)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen så att (i) föremålet för bolagets verksamhet (§ 3) ska lyda ”Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, utföra koncernadministrativa tjänster samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet”, (ii) gränserna för antalet aktier i bolaget (§ 5) höjs från 40.000.000 – 160.000.000 aktier till 100.000.000 – 400.000.000 aktier samt (iii) bolagets företagsnamn ska vara Active Biotech AB (publ).

Emissionsbemyndigande (punkt 18)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som utges, eller som kan tillkomma genom konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får motsvara högst 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om partnerskap.
___________________

HANDLINGAR M M
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Scheelevägen 22 i Lund och på dess hemsida, www.activebiotech.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Active Biotech har organisationsnummer 556223-9227 och säte i Lund.

Lund i april 2019
Styrelsen för Active Biotech AB (publ)

Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire