KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACTIVE BIOTECH

 

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 30 november 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN
En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 20 november 2020 och (ii) anmäla sig till stämman senast fredagen den 27 november 2020 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 20 november 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 20 november 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRHANDSRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.activebiotech.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 27 november 2020. Ifyllt formulär i original skickas till Active Biotech AB (publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till susanne.jonsson@activebiotech.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.    Val av ordförande vid stämman
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
3.    Val av en eller två justeringsmän
4.    Godkännande av dagordning för stämman
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier

BESLUTSFÖRSLAG

Stämmoordförande (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Erik Sjöman väljs till ordförande på stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringsmännen.

Justeringsmän (punkt 3)

Till justeringsmän föreslås Magnus Svensson och Werner Burghard eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Nyemission (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom emission av nya aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 4 januari 2021. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 7 – 21 januari 2021.

Styrelsen ska senast den 25 november 2020 framlägga förslag om (i) det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, (ii) det högsta antal aktier som ska ges ut samt (iii) det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Active Biotechs pressmeddelande den 5 november 2020.

___________________

YTTERLIGARE INFORMATION

Antal aktier och röster
I Active Biotech finns 145 236 480 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar
På extra bolagsstämma ska styrelsen och verkställande direktören i bolaget, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till susanne.jonsson@activebiotech.com eller via post till Active Biotech AB (publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, senast fredagen den 20 november. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och bolagets hemsida, www.activebiotech.com senast onsdagen den 25 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär
Fullständigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.activebiotech.com, senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Active Biotech AB (publ) har organisationsnummer 556223-9227 och säte i Lund.

Lund i november 2020
Styrelsen för Active Biotech AB (publ)