Noteringskrav

Active Biotech offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM…

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 24 maj 2023. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. I enlighet med valberedningens…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ), org. nr. 556223-9227 och med säte i Lund, kallas till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund. RÄTT ATT DELTA I ÅRSSTÄMMAN OCH ANMÄLANDen som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som…

Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 19 maj 2022, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2022, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha…

Active Biotech offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT Prospektet avseende Active Biotech AB:s (publ) nyemission…

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets ansamlade förlust skulle balanseras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och…

Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  

   Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. RÄTT TILL DELTAGANDERätt att delta i…

Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 19 maj 2021, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2021, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha…

Årsstämma i Active Biotech AB

PRESSMEDDELANDE   Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets…

Årsredovisning 2020 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Ladda ner som PDF Lund den 22 april 2021 Active Biotech AB (publ) Helén Tuvesson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, tel. 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com Hans Kolam, CFO, tel. 046…

ACTIVE BIOTECH: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN Rätt att…

Justering av period för handel med teckningsrätter och BTA i Active Biotechs företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.    Enligt den tidigare kommunicerade tidplanen för…

Active Biotechs valberedning utsedd

PRESSMEDDELANDE,  Lund Sverige, 1 december 2020 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) Enligt beslut från årsstämman den 19 maj 2020, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2020, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Active Biotech samt justering av tidigare kommunicerad tidplan avseende nyemissionen

Extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) hölls den 30 november 2020. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Genom nyemissionen ges högst 72 618 240 nya aktier ut. Två befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Nyemissionen omfattas av vederlagsfria teckningsåtaganden…

Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA       Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund. INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET Mot bakgrund av coronaviruset vill Active Biotech inte att aktieägarna kommer fysiskt till årets stämma. Active Biotech uppmanar därför…

Active Biotech offentliggör ny inriktning

PRESSMEDDELANDE Lund den 5 februari 2020 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar att styrelsen har godkänt en ny inriktning för företaget. Detta är ett beslut som följer av en analys av nya möjligheter för bolagets ägda kliniska tillgångar, laquinimod och tasquinimod. Baserat på vetenskapliga publikationer, omfattande befintliga prekliniska och…

Årsstämma i Active Biotech AB

PRESSMEDDELANDE Active Biotechs årsstämma hölls den 23 maj 2019. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman beslöt vidare att utse Michael Shalmi…

Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

PRESSMEDDELANDE Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 23 maj 2019, klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund. Kallelsen, som inom kort annonseras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas. Lund den 24 april 2019 ACTIVE…

Årsstämma i Active Biotech AB:

PRESSMEDDELANDE Active Biotechs årsstämma hölls den 17 maj 2018. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Magnhild Sandberg-Wollheim, Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman omvalde Mats…

Active Biotech: Kallelse till årsstämma

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 17 maj klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund. Kallelsen, som inom kort annonseras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas. Lund den 18 april 2018 ACTIVE BIOTECH AB…

Extra bolagsstämma i Active Biotech AB

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) hölls den 19 mars 2018. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,…

Årsstämma i Active Biotech AB

PRESSMEDDELANDE Active Biotechs årsstämma hölls den 15 juni 2017. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Magnhild Sandberg-Wollheim, Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman omvalde Mats…

Årsredovisning 2016 Active Biotech AB (publ)

Årsredovisning 2016 Active Biotech AB (publ) Active Biotechs årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Lund den 18 maj 2017 Active Biotech AB (publ) Tomas Leanderson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Kolam, CFO Tfn 046 192044 Om Active Biotech Active…

Active Biotech: Kallelse till årsstämma

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 15 juni klockan 17.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Kallelsen, som inom kort annonseras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas.  Lund den 17 maj 2017 ACTIVE BIOTECH…