Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 24 maj 2023, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2023, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande.

Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Baserat på ovanstående har valberedningen fastställts till att bestå av representanter för de röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2023 och bestå av:

Michael Shalmi, ordförande
Mats Arnhög, MGA Holding
Peter Thelin, Sjuenda Holding
Petter Wingstrand, T-bolaget

Valberedningen ska till årsstämman 2024 förbereda och framlägga förslag avseende bland annat ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter, styrelseordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvoden och annan ersättning till styrelseledamöter, ledamöter i styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer samt val av valberedning.