Regulatorisk

Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 24 maj 2023, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2023, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha…

Ledande befattningshavare och styrelseledamöter har tecknat aktier i Active Biotechs pågående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM…

Active Biotech offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM…

Active Biotech offentliggör en nyemission om cirka 51 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM…

Active Biotech Delårsrapport Q3 2023

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3 Samarbetsavtal signerat för klinisk studie med tasquinimod i myelofibros (31 juli) Tasquinimod slutförde framgångsrikt dosoptimering i patienter med multipelt myelom och avancerar till den förplanerade expansionskohorten (11 september) Klinisk säkerhet och preklinisk biodistributionsdata i ögat för laquinimod ögondroppar som presenterades vid IOIS-mötet finns tillgängliga på Active…

Active Biotech Delårsrapport Q2 2023

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Säkerhet och preliminär effekt av naptumomab i kombination med durvalumab presenterades på AACR 2023 (19 april) Positiva interim data från den pågående studien med tasquinimod i kraftigt förbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom presenterades på ASCO 2023 (26 maj) Positiv säkerhet och tolerabilitet i…

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 24 maj 2023. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. I enlighet med valberedningens…

Active Biotech Delårsrapport Q1 2023

 HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1 Active Biotech bekräftade positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar (30 januari) Active Biotech publicerade nya prekliniska data som lyfter fram mekanismerna bakom tasquinimods antitumöraktivitet vid hematologiska maligniteter Nya prekliniska data om naptumomab publicerade   HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Säkerhet och preliminär aktivitet av naptumomab i kombination med…

Årsredovisning 2022 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig i pdf-format och i ESEF-format (European Single Electronic Format) på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.comHans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com Om Active Biotech Active Biotech AB (publ)…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ), org. nr. 556223-9227 och med säte i Lund, kallas till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund. RÄTT ATT DELTA I ÅRSSTÄMMAN OCH ANMÄLANDen som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som…

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats till följd av tilldelning av prestationsaktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram för anställda (Plan 2020/2024). Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 265 144 687 aktier och röster i Active Biotech. För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56,…

Active Biotech Bokslutsrapport 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4 Active Biotech stärkte ytterligare patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar med ett beviljat patent i USA (24 oktober) Prekliniska data med tasquinimod i MDS presenterade vid ASH 2022 (13 december) Fas I-studien med laquinimod färdigrekryterad ANDRA VIKTIGA HÄNDELSER JAN – DEC 2022 Active Biotech utsåg Erik Vahtola…

Active Biotech bekräftar positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar

Lund, 30 januari 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag slutförandet av den kliniska fas I-studien som testar säkerhet och tolerabilitet hos den nyutvecklade ögondroppsformuleringen av laquinimod i friska försökspersoner. Enligt resultaten var ögondroppsformuleringen säker och väl tolererad både vid enstaka stigande doser och efter upprepade doser i…

Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 19 maj 2022, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2022, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha…

Active Biotech Delårsrapport Q3 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3 Styrelsen beslutade med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en företrädesemission om cirka 55 SEK för att säkra finansieringen av de pågående och planerade utvecklingsprogrammen (4 aug) Den första delen av fas I-studien med upprepad dosering av laquinimod ögondroppar är avslutad utan några allvarliga biverkningar som…

Active Biotech stärker ytterligare patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar med beviljat patent i USA

Lund, 24 oktober 2022, Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har utfärdat ett beslut om att bevilja Active Biotechs patent relaterat till användning av laquinimod som behandling av ögonsjukdomar associerat med onormal kärltillväxt. Patentet kommer att beviljas den 25 oktober 2022 under patentnummer 11…

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech AB (publ) har förändrats på grund av den nyligen genomförda företrädesemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 264 886 797 aktier och röster i Active Biotech. För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.comHans Kolam, CFO, 046 19…

Active Biotech tillkännager slutligt utfall av bolagets företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT Active Biotech AB:s (publ) nyemission med företrädesrätt…

Active Biotech offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT Prospektet avseende Active Biotech AB:s (publ) nyemission…

Active Biotech offentliggör en nyemission om cirka 55 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT Styrelsen för Active Biotech AB (publ) (”Active…

Active Biotech Delårsrapport Q2 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Första delen av fas I-studien med laquinimod ögondroppar i en stigande engångsdos i friska försökspersoner avslutades utan rapporterade säkerhetsproblem, del 2 med upprepad dosering har påbörjats Active Biotech stärkte patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar (26 april) FDA beviljade särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros (18…

Det första steget av den kliniska fas IIa studien med naptumomab i kombination med docetaxel har framgångsrikt slutförts och rekryteringen till andra steget av studien pågår

Lund, 1 juni 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och dess partner NeoTX tillkännager idag det framgångsrika slutförandet av det första steget av en adaptiv (Simon 2 stage) klinisk fas IIa studie med naptumomab estafenatox (NAP, naptumomab), i kombination med docetaxel i patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som…

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets ansamlade förlust skulle balanseras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och…

FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros

Lund 18 maj 2022 – Active Biotech AB (Nasdaq Stockholm: ACTI) meddelade idag att amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har beviljat särläkemedelsstatus för tasquinimod  vid behandling av myelofibros. ”Särläkemedelsstatus som FDA tilldelat för tasquinimod i myelofibros utgör ett viktigt steg framåt för Active Biotech”, säger Helén Tuvesson, VD Active…

Årsredovisning 2021 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig i pdf-format och i ESEF-format (European Single Electronic Format) på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Ladda ner som PDF Lund den 28 april 2022 Active Biotech AB (publ) Helén Tuvesson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046…

Active Biotech stärker patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar

Lund, 26 april 2022, Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att Europeiska patentverket (EPO) har utfärdat ett beslut om att bevilja Active Biotechs patent relaterat till användning av laquinimod som behandling av ögonsjukdomar associerat med onormal kärltillväxt. Patentet kommer att beviljas den 11 maj 2022, under patentnummer EP 3886858,…

Active Biotech Delårsrapport Q1 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1 Dr. Erik Vahtola utsedd till medicinsk chef (CMO) (1 jan) Första patienten doserad i kombinationsdelen av fas Ib/IIa-studien av tasquinimod i multipelt myelom (7 feb) Active Biotech ingår globalt patenlicensavtal med Oncode Institute för tasquinimod i myelofibros (9 feb) HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Fas I-studie av…

Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  

   Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. RÄTT TILL DELTAGANDERätt att delta i…

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats till följd av tilldelning av prestationsaktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram för anställda (Plan 2020/2024). Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 218 054 720 aktier och röster i Active Biotech. För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Kolam, CFO, 046…

Rättelse: Active Biotech Bokslutsrapport 2021

Rättelsen avser att administrationskostnaderna för perioden januari – december 2021 av förbiseende kommit att anges till ett för lågt belopp. Det felaktiga beloppet var 14,0 MSEK, rätt belopp är 15,2 MSEK. Felaktigheten har upptäckts i samband med arbetet med årsredovisningen för 2021, korrekta siffror kommer naturligtvis att anges även i…

Active Biotech: Bokslutsrapport 2021

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4 Under 2021 gjorde vi betydande framsteg i våra projekt för att tillgodose otillfredsställda  medicinska behov inom hematologiska cancerformer och inflammatoriska ögonsjukdomar. Särskilt det fjärde kvartalet visade sig vara en hektisk period med fortsatt stark utveckling för alla prioriterade projekt i vår portfölj. Tasquinimod Klinisk utveckling i…

Active Biotech ingår globalt patentlicensavtal med Oncode Institute för tasquinimod i myelofibros

Lund, 9 februari 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att man har ingått ett exklusivt licensavtal med Oncode Institute i Rotterdam, Nederländerna, för de globala rättigheterna till patent avseende användning av tasquinimod och andra hämmare av S100 för behandling av myelofibros (MF). Enligt villkoren i avtalet ger…

Active Biotech meddelar att första patienten doserats i kombinationsdelen av fas Ib/IIa-studien av tasquinimod i multipelt myelom

Lund 7 februari 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager idag att den första patienten har doserats i kombinationsdelen av den kliniska fas Ib/IIa-studien av tasquinimod vid relapserande eller refraktärt multipelt myelom. I denna del av studien kommer behandling med tasquinimod att testas tillsammans med de oralt administrerade terapierna…

Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 19 maj 2021, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2021, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha…

Första försökspersonen doserad i klinisk fas I-studie med laquinimod ögondroppar      

Lund, 10 december 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager idag att den första försökspersonen har doserats i den kliniska fas I-studien med den nyutvecklade ögondroppsformuleringen av  företagets läkemedelskandidat laquinimod. Laquinimod utvecklas som en ny behandling för icke-infektiös, icke-främre uveit och har potential att användas i den första behandlingslinjen…

Active Biotechs partner NeoTX presenterar vid det årliga mötet i Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)

Lund, November 9, 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och samarbetspartnern NeoTX meddelar idag att naptumomab estafenatox (naptumomab, NAP) kommer att presenteras på The Society för Immunotherapy of Cancer 36th Annual Meeting (SITC 2021) som avhålls den 10 -14 november 2021, på Walter E. Washington Convention Center i Washington,…

Nya prekliniska data kring tasquinimod kommer att presenteras på det årliga mötet i American Society of Hematology (ASH)

Lund, 4 november 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att två abstrakt med nya prekliniska data kring tasquinimod, en småmolekylar immunmodulator, har blivit accepterade för presentation vid 63rd ASH Annual Meeting & Exposition i Atlanta, Georgia, 11–14 december 2021. Resultaten som kommer att belysas i posterpresentationerna är…

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2021  

        ”Vi har fått de första uppmuntrande resultaten från den pågående tasquinimod-studien i multipelt myelom och startat en ny kombinationsstudie med naptumomab och docetaxel i lungcancer” TREDJE KVARTALET I KORTHET • Active Biotech tillhandahöll statusuppdatering av sitt kliniska naptumomabprojekt den 5 juli • Active Biotechs partner NeoTX…

Active Biotech och NeoTX meddelar idag att den första patienten har rekryterats i den kliniska fas IIa-studien med naptumomab estafenatox i kombination med docetaxel i patienter med lungcancer

Lund, 20 Oktober 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och dess samarbetspartner  NeoTX meddelar idag att den första patienten har rekryterats i den kliniska fas IIa-studien med naptumomab estafenatox (naptumomab) i kombination med docetaxel i patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Den öppna fas IIa-studien kommer att utvärdera naptumomab…

Active Biotech: Utvecklingen av tasquinimod i multipelt myelom fortsätter i kombinationsbehandling efter att den inledande fasen av den pågående studien i USA slutförts

Lund, 3 oktober 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att den pågående kliniska studien med tasquinimod i multipelt myelom har nått en viktig milstolpe. Tio patienter har behandlats med ökande doser av tasquinimod, vilket i allmänhet tolererades väl. Den optimala dosen och behandlingsschemat för tasquinimod, när det…

Active Biotech Delårsrapport januari-juni 2021

Goda framsteg i projekten mot viktiga kliniska händelser HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Active Biotech och NeoTX tillkännager IND-godkännande från FDA för klinisk fas II-studie med  naptumomab HÄNDELSER EFTER KVARTAL 2 Active Biotech gav statusuppdatering om utvecklingen i sitt kliniska naptumomab-projekt Active Biotechs partner NeoTX var värd för ett KOL-webbseminarium med…

Årsstämma i Active Biotech AB

PRESSMEDDELANDE   Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets…

Årsredovisning 2020 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Ladda ner som PDF Lund den 22 april 2021 Active Biotech AB (publ) Helén Tuvesson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, tel. 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com Hans Kolam, CFO, tel. 046…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2021

        Finansiering slutförd och goda framsteg i projekten Händelser under kvartal 1 Avtal tecknat för tillverkning av kliniskt studiematerial av ögondroppsformulering och kapslar av laquinimod Aktiviteter pågår enligt plan för projekten naptumomab och tasquinimod Företaget Prospekt för nyemission offentliggjordes den 5 januari Företrädesemission övertecknad med 175 % och…

ACTIVE BIOTECH: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN Rätt att…

Active Biotech och NeoTX tillkännager IND-godkännande från FDA för klinisk fas II-studie med naptumomab

En fas IIa-studie i icke-småcellig lungcancer förväntas starta rekrytering i USA under andra halvåret 2021 Lund, 19 april 2021 – Active Biotech AB (publ) (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och NeoTX tillkännager idag att man har erhållit godkännande av en Investigational New Drug-ansökan (IND) från amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA)…

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats till följd av tilldelning av prestationsaktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram för anställda (Plan 2020/2024). Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 217 971 720 aktier och röster i Active Biotech.            För ytterligare information, vänligen kontakta:Hans Kolam, CFOTel: 046 19 20…

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats på grund av den nyligen genomförda företrädesemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 217 854 720 aktier och röster i Active Biotech.            För ytterligare information, vänligen kontakta:Hans Kolam, CFOTel: 046 19 20 44E-mail: hans.kolam@activebiotech.com Active Biotech AB Box 724,…

Active Biotech Bokslutsrapport 2020

Ny strategisk FoU-plan genomförd och finansierad HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4Tasquinimod Den kliniska studien i multipelt myelom presenterades muntligt på mötet American Society of Hematology (ASH) 2020 i december Patentansökan avseende användning i multipelt myelom godkänd i Kina i oktober Patent beviljat i Europa i november avseende användning av tasquinimod i…

Active Biotechs företrädesemission kraftigt övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.   Active Biotech AB:s (publ) (”Active Biotech”)…