Det första steget av den kliniska fas IIa studien med naptumomab i kombination med docetaxel har framgångsrikt slutförts och rekryteringen till andra steget av studien pågår

2022-06-01 14.00 (CEST) REGULATORISKT


Lund, 1 juni 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och dess partner NeoTX tillkännager idag det framgångsrika slutförandet av det första steget av en adaptiv (Simon 2 stage) klinisk fas IIa studie med naptumomab estafenatox (NAP, naptumomab), i kombination med docetaxel i patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som tidigare har behandlats med kemoterapi och checkpointhämmare  (CPI). I studien behandlas patienterna med naptumomab under 4 dagar i följd och med docetaxel i standarddos på dag 5 i 21-dagars behandlingscykler. Det första steget av denna studie krävde minst två responser i tio patienter för att gå vidare till den andra delen av studien, som nu rekryterar.

Mer information om studien finns på clinicaltrials.gov. NCT04880863.

Vi är mycket nöjda med dessa tidiga uppmuntrande iakttagelser och är glada över att följa utvecklingen av studien, som nu går in i sitt andra steg, säger Erik Vahtola, Medicinsk chef på Active Biotech. Patienter med avancerad NSCLC som har gått i progression på CPI och standardkemoterapi har för närvarande begränsade behandlingsmöjligheter och nya behandlingsalternativ behövs.

För NeoTXs kommunikation relaterad till denna information, se www.neotx.com.

Helén Tuvesson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 1 juni 2022, kl. 14.00.

Om Active Biotech

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidareutveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen: De helägda projekten tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. Laquinimod är i klinisk fas I med en ögondroppsformulering, som kommer att följas av en fas II-studie för behandling av icke-infektiös uveit. Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. Ett klinisk fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår. Besök www.activebiotech.com för mer information.

Om NeoTX

NeoTX är ett kliniskt immunonkologibolag som utvecklar riktade immunterapier mot cancer från sin teknologiplattform Tumor Targeted Superantigen (TTS). TTS binder en genetiskt modifierad bakteriell determinant till tumörytan och aktiverar och expanderar samtidigt tumörspecifika immunceller som omdirigeras bort från cirkulationen till tumören för att skapa en effektiv antitumör respons. Företagets ledande TTS-molekyl, naptumomab estafenatox, är för närvarande i klinisk utveckling för avancerade solida tumörer (clinicaltrials.gov/NCT039883954 and NCT04880863). För mer information, besök www.neotx.com.

Naptumomab utlicensierades 2016 från Active Biotech till NeoTX Therapeutics Ltd. NeoTX ansvarar enligt licensavtalet för den globala utvecklingen och kommersialiseringen av naptumomab för behandling av cancer.

Active Biotech AB
(Corp. Reg. No. 556223-9227)
Scheelevägen 22, SE-223 63 Lund, Sweden
Tel: +46 (0)46 19 20 00


220601_fas IIa-studie med naptumomab i kombination med docetaxel