Vetenskapligt utskott

Det vetenskapliga utskottet består av följande medlemmar; Axel Glasmacher (ordförande) och Aleksandar Danilovski.

Syftet med det vetenskapliga utskottet är att ge input och vara rådgivande till Active Biotechs styrelse och ledning i frågor som rör företagets forsknings- och utvecklingsstrategi, inklusive granskning av företagets planerade eller pågående forskningsaktiviteter. För att åstadkomma detta kommer det vetenskapliga utskottet regelbundet, på egen hand och/eller tillsammans med externa experter, att bedöma och övervaka de vetenskapliga planerna samt projektens förlopp och utveckling. Det vetenskapliga utskottet är en resurs för ledningen och medlemmar i det vetenskapliga utskottet kan konsulteras individuellt eller kollektivt. Mötena förbereds av företagets forskningschef tillsammans med utskottets ordförande.

Det vetenskapliga utskottet ska till styrelsen ge strategisk rådgivning om nya regulatoriska, kliniska och vetenskapliga frågor som rör Active Biotechs projektportfölj eller områden av särskilt intresse för företaget.