Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 24 maj 2023. Följande huvudsakliga beslut fattades.

  • I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
  • Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.
  • I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Michael Shalmi, Uli Hacksell, Peter Thelin, Axel Glasmacher och Aleksandar Danilovski. Michael Shalmi omvaldes som styrelseordförande och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB nyvaldes som revisor.
  • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå oförändrat med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman beslutade vidare att en styrelseledamot därutöver får erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet.
  • Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.
  • Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget baserat på ägandet i slutet av september 2023.
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen för att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning vid bolagsstämma.
  • Stämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler, motsvarande högst 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.