Active Biotechs årsstämma hölls den 23 maj 2019

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman beslöt vidare att utse Michael Shalmi och Uli Hacksell till nya styrelseledamöter. Stämman beslöt att utse Michael Shalmi till ny styrelseordförande. KPMG AB omvaldes som revisor.

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman beslöt vidare att Michael Shalmi därutöver ska kunna erhålla skälig marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget, utöver normalt styrelsearbete.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska bestå av representanter för de i slutet av september 2019 tre största ägarna samt styrelsens ordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med de principer som hittills har tillämpats.

Beslöts vidare om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler, motsvarande högst 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

Läs hela pressmeddelandet här.