Årsstämma i Active Biotech AB

2019-05-23 20.00 (CEST)Regulatoriskt

PRESSMEDDELANDE

 


Active Biotechs årsstämma hölls den 23 maj 2019.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman beslöt vidare att utse Michael Shalmi och Uli Hacksell till nya styrelseledamöter. Stämman beslöt att utse Michael Shalmi till ny styrelseordförande. KPMG AB omvaldes som revisor.

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman beslöt vidare att Michael Shalmi därutöver ska kunna erhålla skälig marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget, utöver normalt styrelsearbete.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska bestå av representanter för de i slutet av september 2019 tre största ägarna samt styrelsens ordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med de principer som hittills har tillämpats.

Beslöts vidare om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler, motsvarande högst 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

Lund den 23 maj 2019

Active Biotech AB (publ)
Helén Tuvesson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD
Tel +46 46 19 20 95

Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44


Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA (naptumumab), en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

  
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019, kl.20.00.

190523_Årstämma