Active Biotech erhåller milstolpebetalning från NeoTX

Active Biotech AB (publ) tillkännager idag en milstolpebetalning på 750 000 USD från partnern NeoTX Therapeutics (NeoTX) i enlighet med villkoren i licensavtalet för immunterapin naptumomab.

Baserat på prekliniska data och tidigare klinisk erfarenhet av naptumomab initierade NeoTX under 2019 en fas Ib/II-studie i patienter med avancerade solida tumörer i samarbete med AstraZeneca. Studien pågår för närvarande och resultaten från dosökningsdelen av studien förväntas i början av nästa år. NeoTX planerar att utöka det kliniska programmet i kombinationen naptumomab och durvalumab med fokus på indikationer i så kallade ”kalla tumörer”, med dålig respons på enbart checkpoint-hämmare, samt utvärdera ytterligare kombinationsstrategier som exempelvis kombi-nationen med docetaxel.

Om avtalet

2016 ingick Active Biotech och NeoTX ett partnerskap för utveckling och kommersialisering av naptumomab vid cancerindikationer. Enligt villkoren i avtalet har Active Biotech beviljat NeoTX exklusiva rättigheter att utveckla och kommersialisera naptumomab över hela världen inom cancerindikationer. Det totala transaktionsvärdet uppgår till 71 miljoner USD och är beroende av att kliniska, regulatoriska och kommersiella milstolpar uppnås, varav Active Biotech hittills har fått 250 000 USD. Dessutom kommer NeoTX att betala Active Biotech progressiv, dubbelsiffriga royalty på sin nettoomsättning av naptumomab .

Om naptumomab

Naptumomab (naptumomab estafenatox, ANYARA) är en tumörinriktad immunterapi som förbättrar immunsystemets förmåga att känna igen och döda tumören. Naptumomab åstadkommer aktivering och expansion av specifika T-celler utanför tumörmikromiljön och omdirigerar T-cellerna för att attackera tumörcellerna. Prekliniska data visar att naptumomab har synergistisk effekt med checkpoint-hämmare i olika tumörmodeller. En klinisk fas Ib/II-studie, som utvärderar naptumomab i kombination med checkpoint-hämmaren durvalumab, pågår för närvarande. Mer information om studien finns på clinicaltrials.gov (NCT03983954).

Läs hela pressreleasen här