Valberedningen i Active Biotech AB föreslår Michael Shalmi som ny styrelseordförande och Uli Hacksell som ny ordinarie styrelseledamot

PRESSMEDDELANDE

Lund den 2 maj, 2019 –Active Biotech (NASDAQ, STOCKHOLM:ACTI) meddelar Valberedningens förslag till Årsstämman. Valberedningen för Active Biotech AB (publ) förslår att Michael Shalmi och Uli Hacksell utses till nya styrelseledamöter samt att Michael Shalmi ska utses till styrelsens ordförande. Mats Arnhög och Magnhild Sandberg har avböjt omval.

Valberedningens förslag till årsstämman
Valberedningen, som består av Mats Arnhög (styrelsens ordförande), Johnny Sommarlund (MGA Holding), Tomas Billing (Nordstjernan) samt Reza Khiabani (eget innehav), föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Erik Sjöman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode: 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Michael Shalmi får därutöver erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet (för mer information, se nedan).

Styrelse: omval av Peter Sjöstrand och Peter Thelin samt nyval av Michael Shalmi och Uli Hacksell.

Styrelseordförande:nyval av Michael Shalmi.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Revisorer: omval av KPMG AB.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Valberedningen föreslår vidare att valberedningen inför årsstämman 2020 ska utses enligt motsvarande principer som tidigare har tillämpats.

Upplysningar om styrelseledamöter som föreslås för nyval
Michael Shalmi, född 1965 och dansk medborgare, har erhållit läkarexamen från Köpenhamns universitet och har en MBA från Scandinavian International Management Institute i Köpenhamn. Michael Shalmi var tidigare Managing Director och Head of Principal Investments i Novo Holdings A/S. Han är styrelseledamot i Evotec AG och Momentum Gruppen A/S.

Uli Hacksell, född 1950, är utbildad apotekare, farmacie doktor, och docent vid Uppsala universitet. Han är tillförordnad verkställande direktör och styrelseledamot i Medivir AB. Uli Hacksell är vidare styrelseordförande i Adhera Therapeutics Inc. samt styrelseledamot i Beactica AB, Cerecor Inc, InDex Pharmaceuticals AB och Uppsala universitet.

För mer information om de föreslagna styrelseledamöterna, se valberedningens fullständiga förslag som finns tillgängligt på Active Biotechs hemsida, www.activebiotech.com.

Övrig information
Valberedningen har informerats om att Active Biotech har för avsikt att ingå ett konsultavtal med Michael Shalmi, enligt vilket Michael Shalmi tillsammans med företagsledningen ska utarbeta en ny affärsplan för bolaget baserat på en fullständig utvärdering av kliniska och kommersiella möjligheter för Active Biotechs tillgångar. Utvärderingen, som utförs utanför ramen för Michael Shalmis uppgift som styrelsens ordförande, ska genomföras under tiden till och med den 31 december 2019. För uppdraget ska Michael Shalmi erhålla en ersättning om 1.1 miljoner kronor.

Valberedningen har vidare informerats om att Active Biotechs huvudägare MGA Holding och Nordstjernan på marknadsmässiga villkor ställt ut köpoptioner avseende 1.500.000 aktier i Active Biotech till Michael Shalmi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD
Tfn 046 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA (naptumumab), en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information är sådan som Active Biotech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2 maj 2019, kl. 13.00.

Valberedningen i Active Biotech AB


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire