Ipsen inleder en underhållsterapi fas II-studie med tasquinimod i kastratresistent metastaserad prostatacancer

Lund (Sverige) och Paris (Frankrike) den 3 oktober, 2012 -Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) och Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) meddelar idag att en ny fas II ”proof of concept” klinisk studie inleds för att utvärdera tasquinimod i patienter avancerad metastaserad prostatacancer. Målet med studien är att utvärdera den kliniska effekten då tasquinimod ges som underhållsbehandling i patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC), som ej har försämrats i sin sjukdom efter behandling med docetaxel-baserad kemoterapi.

Karim Fizazi, Head of the Cancer Medicine Department of the Institut Gustave Roussy (IGR) i Frankrike och Principal investigator för studien säger: ”Idag ges inte patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer som ej försämras i sin sjukdom någon behandling då referens/standardbehandling saknas. Dessa patienter förblir obehandlade fram till dess sjukdomen avancerar. Det finns ett behov av att kunna förlänga tiden efter första behandlingen med kemoterapi och därför söker patienter och läkare ytterligare behandlingsalternativ. Underhållsbehandling med ett läkemedel med hanterbar säkerhetsprofil som tasquinimod kunde vara en strategi för detta, utan att för den skull kompromissa med livskvaliteten.”

Claude Bertrand, Executive Vice-President R&D, Chief Scientific Officer Ipsen säger: ”Ipsen är starkt engagerade i behandling av prostatacancer. Underhållsbehandling av prostatacancer kan bli en framgångsrik behandlingsform, i likhet med vad som visats i andra tumörtyper.”Claude Bertrand tillägger: ”Med dess distinkta verkningsmekanism och lovande fas II-data, har tasquinimod genom denna innovativa behandlingsstrategi potential att ge patienter med avancerad prostatacancer ett nytt behandlingsalternativ.”

Denna underhållsterapi-studie är en del av samarbetsavtalet med Active Biotech och har som syfte att utvidga framtagandet av kliniska data kring tasquinimod, utöver den placebo-kontrollerade fas III-studien i män med CRPC och skelettmetastaser. Den pågående fas III-studien kommer att omfatta 1200 patienter på fler än 250 kliniker och är bland annat utformad för att kunna visa effekt på förlängd överlevnad. Rekrytering fortskrider enligt plan och första studieresultat förväntas i slutet av 2013.

Om ”Proof of Concept” Fas II underhållsterapi-studien

En global, 2:1 randomiserad, placebo-kontrollerad, dubbel-blind fas II-studie av 1mg/dag tasquinimod jämfört med placebo i 150 patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC) som ej försämrats i sin sjukdom efter behandling med docetaxel-baserad kemoterapi. Det primära målet med studien är radiologisk progressionsfri överlevnad. Studien kommer att rekrytera patienter på 50 kliniker runtom i Europa.

Om tasquinimod

Tasquinimod har en mångfacetterad verkningsmekanism som innefattar såväl immunomodulerande, antiangiogen som anti-metastaserande aktivitet. Utvecklingen av tasquinimod är idag främst fokuserad på behandling av prostatacancer. I december 2009 meddelades att det primära kliniska målet, att uppvisa en högre andel patienter som ej försämras i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ, uppnåddes i en klinisk fas II-studie. I september 2011 publicerades fas II-resultaten i Journal of Clinical Oncology. I juni 2012 presenterades överlevnadsdata på den vetenskapliga konferensen ASCO(American Society of Clinical Oncology).

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; 57-57 för Systemisk Skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Om Ipsen

Ipsen är ett globalt specialistläkemedelsföretag med försäljning som 2011 översteg 1.1 miljarder EUR. Ipsens ambition är att bli ledande inom området specialistläkemedel för behandling av svåra kroniska sjukdomar. Utvecklingsstrategin stöds av fyra olika affärsområden: neurologi / Dysport®, endokrinologi / Somatuline®, uro-onkologi/Decapeptyl® och hemofili/blödarsjuka. Därutöver har bolaget en aktiv policy kring samarbetsavtal. Ipsens forskning är fokuserad på innovativa och teknologiskt särpräglade patientdrivna områden samt peptider och toxiner. 2011 uppgick forskningskostnaderna till över 250 miljoner EUR, mer än 21 % av den totala försäljningen. Koncernen har totalt närmare 4 500 anställda världen över. Ipsens aktier handlas på segment A på börsen Euronext Paris (IPN, ISIN kod: FR0010259150) och kvalificerar under ”Service de Règlement Différé” (”SRD”). Företaget ingår i SBF 120 index. Ipsen har implementerat ”Sponsored Level I American Depositary Receipt (ADR)”, vilket innebär att aktien kan handlas onoterad i USA under symbolen IPSEY. För ytterligare information om Ipsen, besök www.ipsen.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Active Biotech:  
Tomas Leanderson, VD
Tfn: 046 19 20 95
tomas.leanderson@activebiotech.com
Active Biotech
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Ipsen:

Media
Didier Véron
 
Vice President Public Affairs and Corporate Communications
Tel.: +33 (0)1 58 33 51 16
Fax: +33 (0)1 58 33 50 58
E-mail: didier.veron@ipsen.com
 
Finansiell information
Pierre Kemula
Stéphane Durant des Aulnois
Vice President, Corporate Finance, Treasury and
Financial Markets
Tel.: +33 (0)1 58 33 60 08
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63
E-mail: pierre.kemula@ipsen.com
Investor Relations Manager
Tel.: +33 (0)1 58 33 60 09
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63
E-mail: stephane.durant.des.aulnois@ipsen.com

 

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden inkluderar kända och okända risker, osäkerheter samt andra viktiga faktorer vilka kan medföra att bolagets faktiska resultat och utveckling, eller utvecklingen i branschen, väsentligen avviker från sådant resultat eller utveckling som de framåtblickande uttalandena inbegriper. Bolaget åtar sig ej något ansvar för att uppdatera eller offentliggöra eventuella modifieringar avseende framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser, omständigheter eller förändringar av förväntningar efter datumet för detta pressmeddelande.
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2012, kl. 18:30.

 

Ipsen inleder en underhållsterapi fas II-studie med tasquinimod


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1646276