Finala resultat från Active Biotechs tasquinimod fas 3-studie 10TASQ10 presenteras på konferensen ECC

Lund den 28 september 2015– Active Biotech (NASDAQ Stockholm: ACTI) meddelar idag att de finala resultaten från fas 3-studien 10TASQ10 med tasquinimod presenteras vid konferensen ”the European Cancer Congress” (ECC 2015) som hålls i Wien den 25-29 september.

De finala studieresultaten visar att behandling med tasquinimod gav en förlängd radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS), 7.0 vs. 4.4 månader (central utvärdering), i linje med en tidigare fas 2-studie. Däremot kunde den positiva effekten på rPFS ej översättas i en förlängd totalöverlevnad, OS (HR 1.097, 95% CI: 0.938-1.282). Säkerhetsprofilen av tasquinimod var acceptabel, liknande vad som observerats i den tidigare fas 2-studien.

Abstractet ”A phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled study of tasquinimod (TASQ) in men with metastatic castrate resistant prostate cancer (mCRPC), M. Carducci et al” har valts ut av 18th ECCO – 40th ESMO European Cancer Congress’ vetenskapliga kommitté som ett ”Best Abstract” för presentation i en ”Presidential Session” (den 28 september 2015 kl. 14.35).

Om tasquinimod
Tasquinimod är en unik småmolekyl som verkar i tumörens mikromiljö genom att binda till S100A9 och modulera regulatoriska myeloida cellfunktioner. Tasquinimod har såväl immunmodulerande, anti-angiogena som anti-metastaserande egenskaper. Utvecklingen av tasquinimod har främst fokuserats på behandling av prostatacancer men studier i andra cancerindikationer har genomförts.

Om studien 10TASQ10
Studien 10TASQ10 är en global, registreringsgrundande, randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad klinisk fas III-studie av tasquinimod i patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC) som ännu ej behandlats med kemoterapi. Syftet med studien 10TASQ10 var att bekräfta tasquinimods effekt med radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS) som primärt kliniskt mål och överlevnad (OS) som främsta sekundära mål. I april 2015 presenterades preliminära data som visade att tasquinimod minskade risken för radiologisk sjukdomsprogression eller död jämfört med placebo (rPFS, HR=0.69, CI 95%: 0.60 – 0.80), men förlängde ej totalöverlevnaden (OS, HR=1.09, CI 95%: 0.94 – 1.28). Sammanvägda effektdata gav ej en positiv nytta/risk-kvot i denna patientpopulation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, VD
Tfn: 046 19 20 95
E-mail: tomas.leanderson@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO
Tfn: 046-19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB (publ)(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, är i registreringsgrundande fas III-prövning för behandling av relapserande remitterande multipel skleros. Laquinimod är även i fas II-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och Huntingtons sjukdom. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten ISI, ANYARA och paquinimod. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00   Fax 046-19 11 00
                            

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden inkluderar kända och okända risker, osäkerheter samt andra viktiga faktorer vilka kan medföra att bolagets faktiska resultat och utveckling, eller utvecklingen i branschen, väsentligen avviker från sådant resultat eller utveckling som de framåtblickande uttalandena inbegriper. Bolaget åtar sig ej något ansvar för att uppdatera eller offentliggöra eventuella modifieringar avseende framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser, omständigheter eller förändringar av förväntningar efter datumet för detta pressmeddelande.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2015, kl.08.30.

Finala resultat från Active Biotechs tasquinimod fas 3-studie 10TASQ10


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1953202