En ny explorativ fas III-analys visar att den orala läkemedelskandidaten laquinimod för behandling av multipel skleros kan minska skador på hjärnvävnad orsakade av neurodegeneration

* En förplanerad analys av över 1000 patienter, publicerad online i theJournal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, påvisar fördelarna med laquinimod-behandling vid neurodegeneration
* Patienter som behandlats med laquinimod, jämfört med placebo, fick signifikant färre neurodegenerativa skador på hjärnvävnad mätt med magnetkamera (MRI)
* Teva planerar starta en klinisk prövning i primär progressiv multipel skleros (PPMS) baserat på den unika verkningsmekanism som påvisats i det kliniska fas III-prövningsprogrammet

Lund,Sverige och Jerusalem, Israel den 1 oktober 2013 – Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) och Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) annonserar idag publiceringen av analysen av ALLEGRO fas III-data som visar att laquinimod, en tablett om dagen, minskar skador på hjärnvävnad, en av de mest negativa konsekvenserna av multipel skleros. Dessa data, ”Placebo-controlled trial of oral laquinimod in multiple sclerosis: MRI evidence of an effect on brain tissue damage”, publicerades online i septembers utgåva av the Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry (JNNP),tillsammans med en ledarartikel med titeln ”Oral laquinimod for multiple sclerosis: beyond the anti-inflammatory effect”, som finns på JNNPs hemsida www.jnnp.bmj.com ( http://www.jnnp.bmj.com/ ).

”Denna substudie inom fas III-programmet planerades för att undersöka laquinimods förmåga att inverka på de mekanismer som ger irreversibla skador på hjärnvävnad”, sade professor Massimo Filippi, Neuroimaging Research Unit, Institute of Experimental Neurology, Division of Neuroscience, San Raffaele Scientific Institute, Vita-Salute San Raffaele University. ”Studien visar att laquinimod kan ha en gynnsam effekt på flera mätbara MRI-parametrar för neurodegeneration, vilket i sin tur kan förklara den egenskap som tidigare observerats att substansen kan bromsa utvecklingen av funktionsnedsättning vid relapserande remitterande multipel skleros.”
                                                           
Resultaten visade att patienter som behandlats med laquinimod, jämfört med placebo, fick färre skador på hjärnvävnad mätt med olika MRI-markörer. Sålunda uppvisade patienter som fått laquinimod mindre atrofi i vit hjärnvävnad (WM), grå hjärnvävnad (GM) och thalamus; utvecklade färre permanenta ”svarta hål” (PBH) och färre skador på normal hjärnvävnad (NABT), WM och GM, jämfört med patienter som fått placebo.

”Dessa analyser stärker ytterligare vår tilltro till laquinimods potential och vi är stolta att meddela att vi planerar inleda en klinisk prövning i PPMS, för att öka kunskapen kring denna unika verkningsmekanism”, sade Dr. Michael Hayden, President of Global R&D and Chief Scientific Officer, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ”Vi tror också att de nervskyddande effekter vi sett
kan ha en värdefull betydelse i behandlingen av andra sjukdomar såsom Crohns sjukdom, lupus nefrit, Huntingtons sjukdom och Alzheimers.

En tredje fas III-studie med laquinimod, CONCERTO, utvärderar två doser av läkemedelskandidaten (0.6 mg och 1.2 mg) i cirka 1800 patienter behandlade upp till 24 månader.
Det primära målet med studien är tid till bekräftad funktionsnedsättning mätt enligt den så kallade EDSS-skalan (Expanded Disability Status Scale). Studien kommer även att undersöka laquinimods påverkan på andra parametrar såsom procentuell ändring av hjärnvolym samt andra kliniska markörer och MRI (magnetkamera)-parametrar för sjukdomsaktivitet.

OM ALLEGRO-STUDIEN
ALLEGRO var en tvåårig multinationell, multicenter, randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie utformad för att utvärdera effekten, säkerheten och tolerabiliteten av laquinimod i MS-patienter. Studien genomfördes på 139 kliniker i 24 länder och omfattade 1106 MS-patienter. Patienterna randomiserades att erhålla en daglig, oral dos om 0.6 mg laquinimod eller motsvarande placebo. Det primära kliniska målet var antal bekräftade relapser; sekundära mål innefattade bekräftad funktionsnedsättning och ändringar vad gäller aktiva MRI-lesioner.

Laquinimod uppvisade i ALLEGRO-studien statistiskt signifikant färre antal relapser per år med 23 procent (p=0.0024), samt en signifikant lägre, 36 procent, risk för funktionsnedsättning enligt EDSS-skalan (Expanded Disability Status Scale) (p=0.0122). Behandling med laquinimod gav dessutom signifikant mindre förlust av hjärnvävnad; 33 procent sänkt progression av hjärnatrofi (p<0.0001).

I MRI-analyserna mättes vit hjärnvävnad (WM), grå hjärnvävnad (GM) och thalamus vid studiestart och efter 12 respektive 24 månader.  Dessutom mättes utvecklingen av gadolinium- och/eller nya T2-lesioner till permanenta svarta hål (PBH) och ”magnetization transfer ratio” (MTR) hos normal hjärnvävnad (NABT). WM, GM och T2-lesioner studerades med ”magnetization transfer”-MRI och vad gäller förändringar i nivån av acetylaspartat/kreatinin (NAA/Cr).

Åttio procent av patienterna som behandlats med laquinimod, jämfört med 77 procent av placebopatienterna, fullföljde tvåårsstudien. Patienter som fullföljde ALLEGRO-studien erbjöds deltagande i en öppen förlängningsstudie där de behandlas med 0.6 mg laquinimod dagligen.
I både ALLEGRO och BRAVO-studierna uppvisade laquinimod en tolererbar klinisk profil jämfört med placebo. Frekvensen av biverkningar, inklusive förekomsten av infektioner, var jämförbara med vad som observerades i placebo-gruppen. De vanligaste rapporterade biverkningarna var huvudvärk, nasofaryngit och ryggont. Förhöjda nivåer av leverenzymer var vanligare i patienter som behandlats med laquinimod, dock var dessa ökningar övergående, asymptomatiska och reversibla.

OMLAQUINIMOD
Laquinimod är en CNS-aktiv, immunmodulerande substans med unik verkningsmekanism, utvecklad som en oral behandling (1 tablett om dagen) av relapserande remitterande MS (RRMS). Det globala kliniska utvecklingsprogrammet som utvärderade laquinimod i tablettform omfattar två registreringsgrundande fas III-studier, ALLEGRO och BRAVO. En tredje fas III-studie med laquinimod, CONCERTO, utvärderar två doser av läkemedelskandidaten (0.6 mg och 1.2 mg) i cirka 1800 patienter upp till 24 månader. Det primära målet med studien kommer att vara tid till bekräftad funktionsnedsättning mätt enligt den så kallade EDSS-skalan (Expanded Disability Status Scale).

Utöver de pågående kliniska studierna i MS, är laquinimod för närvarande i kliniska fas II-studier för behandling av Crohns sjukdom och Lupus. Teva planerar ytterligare studier för att fastställa laquinimods effekt i patienter med primär-progressiv MS, Huntingtons sjukdom och Alzheimers.

OM TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Ltd (NYSE: TEVA) är ett ledande, globalt läkemedelsföretag engagerat i att öka tillgängligheten av högkvalitativ sjukvård genom att utveckla, producera och marknadsföra såväl generikaläkemedel som innovativa specialläkemedel och aktiva läkemedelsingredienser. Teva har huvudkontor i Israel och är världens största tillverkare av generikaläkemedel. Teva har en global produktportfölj med fler än 1 000 molekyler och en direkt närvaro i cirka 60 länder. Tevas affärsområde för märkesprodukter fokuserar på CNS, onkologi, smärta, respiratoriska produkter samt kvinnors hälsa såväl som biologiska läkemedel. Teva har för närvarande cirka 46 000 anställda runt om i världen och uppnådde 2012 en försäljning om 20.3 miljarder dollar.

OM ACTIVE BIOTECH
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, tasquinimod för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; paquinimod (57-57) för systemisk skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden inkluderar kända och okända risker, osäkerheter samt andra viktiga faktorer vilka kan medföra att bolagets faktiska resultat och utveckling, eller utvecklingen i branschen, väsentligen avviker från sådant resultat eller utveckling som de framåtblickande uttalandena inbegriper. Bolaget åtar sig ej något ansvar för att uppdatera eller offentliggöra eventuella modifieringar avseende framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser, omständigheter eller förändringar av förväntningar efter datumet för detta pressmeddelande.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2013, kl.14.00.

Active Biotech AB, Box 724, 220 07 Lund, Tfn 046-19 20 00, Fax 046-19 11 00.

En ny explorativ fas III-analys visar


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1732670