Active Biotechs valberedning utsedd

PRESSMEDDELANDE

Enligt beslut från årsstämman den 17 maj 2018, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2018, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen ska till årsstämman 2019 föreslå bland annat styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande personer har utsetts till representanter för de röstmässigt största aktieägarna i valberedningen:

Johnny Sommarlund, MGA Holding
Tomas Billing, Nordstjernan
Reza Khiabani (representerar eget innehav)

Valberedningen kommer under styrelseordförande Mats Arnhögs ledning utarbeta förslag att föreläggas för beslut på årsstämman den 23 maj 2019.

Lund den 19 november 2018
Active Biotech AB (publ)

Helén Tuvesson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information har lämnats genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 19november 2018, kl. 08.30.

Active Biotechs valberedning utsedd


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire