Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 15 maj 2013, skall valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2013, tre största ägarna, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen ska till årsstämman 2014 föreslå styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande personer har utsetts till representanter för de största aktieägarna i valberedningen:

Johnny Sommarlund, MGA Holding
Tomas Billing, Nordstjernan
Lennart Johansson, Investor

Valberedningen kommer under styrelseordförande Mats Arnhögs ledning utarbeta förslag till styrelsen att föreläggas för beslut på årsstämman den 15 maj 2014.

Lund den 11 november 2013
Active Biotech AB (publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, tasquinimod för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Därutöver har laquinimod avslutat kliniska fas II-studier för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; paquinimod (57-57) för systemisk skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2013, kl. 08.30.

Active Biotechs valberedning utsedd


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1741862